T.C.

KAYNAŞLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Meclis Karar Sayı: 2022-62
Tarih: 01/11/2022

 

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç Kapsam Dayanak Tanımlar ve Temel İlkeler

Amaç

MADDE 1- Bu Yönetmeliğin amacı; Kaynaşlı Belediye Başkanlığı Fen İşleri Müdürlüğü’nün kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2- Bu Yönetmelik Müdürlük teşkilatı ile Müdürlüğün görev, yetki ve sorumlulukları kapsamında yürütülecek faaliyetlerini kapsar.

Dayanak

MADDE 3- Bu Yönetmelik 5393 sayılı Belediye Kanunu 15/b ve 18/m maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;

 • Alt birim: Müdürlüğün altında kurulan şeflikleri,
 • Alt birim sorumlusu: Müdürlüğe bağlı bir şefliğin yöneticisini,
 • Başkan: Kaynaşlı Belediye Başkanı’nı,
 • Belediye: Kaynaşlı Belediyesini,
 • Müdür: Fen İşleri Müdürü’nü,
 • Müdürlük: Fen İşleri Müdürlüğü’nü,
 • Şef: Müdürlük alt birimlerinin ve faaliyetlerinin yürütülmesinden Müdüre karşı sorumlu olan yöneticiyi,
 • Şeflik: Müdür tarafından Müdürlüğün görev, yetki ve sorumluluklarının paylaştırılarak daha etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesi amacıyla kurulan ve Müdürün emir ve talimatlarına göre kendisine verilen görevleri yürüten birimi,
 • Yönetmelik: Bu Yönetmeliği,

İfade eder.

Temel İlkeler

MADDE 5- Müdürlük tüm çalışmalarında;

 • Karar alma, uygulama ve eylemlerde saydamlık,
 • Hizmetlerin temin ve sunumunda yerindelik ve ihtiyaca uygunluk,
 • Hesap verebilirlik,
 • Kurum içi yönetimde ve kenti ilgilendiren kararlarda katılımcılık,
 • Uygulamalarda adalet ve hizmette eşitlik,
 • Belediye kaynaklarının kullanımında etkinlik ve verimlilik,
 • Hizmetlerde geçici çözümler ve anlık kararlar yerine sürdürülebilirlik,

Temel ilkeleri esas alır.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Müdürlüğün Yapısı ve Görevleri

 

Müdürlüğün Yapısı

MADDE 6- Müdürlük görev, yetki ve sorumluluk alanına giren konulara göre ayrılmış şefliklerden oluşur. Şeflikler Müdürlüğün görev alanına giren teknik işler, makine ve araç parkı, ihale, yol bakım ve onarım, inşaat işleri, şantiye, idari ve mali işler ve ihtiyaç duyulan diğer alt birimlerini içerecek şekilde yapılandırılır. Bu görevler ayrı ayrı veya birleştirilerek yürütülebilir veya ihtiyaç halinde yeni alt birimler oluşturulabilir.

Müdürlükte kurulacak şeflikler ve görevlerin şeflikler arasındaki dağılımı müdür tarafından belirlenerek yazılı olarak alt birim görevlilerine bildirilir.

Müdürlüğün Görevleri 

MADDE 7- Müdürlük Belediyenin stratejik planında belirlenen amaç ve hedeflerine ve ilgili yasal düzenlemelere uygun olarak yetki ve sorumluluk alanındaki görevleri yürütür. Bu kapsamda Müdürlük:

 • Başkanlık tarafından istenen her türlü rapor ve etütlerin hazırlanması,
 • Görev alanına giren konularda araştırma, inceleme, geliştirme vb. çalışmaların yapılması,
 • Sorumluluk alanında bulunan imar yollarını düzenli olarak kontrol ederek bunlara ait envanteri çıkarmak, bu envantere göre bakım ve onarım gerektiren yollar için yıllık program hazırlamak, ilgili diğer kurumlarla koordinasyon sağlamak.
 • Konusu itibarı ile Müdürlüğün sorumluluk alanına girmeyen ancak uygulanması halinde sorun yaratacağı anlaşılan konuların tespiti halinde izaleleri için ilgili Müdürlüğü bilgilendirilmesi,
 • İmar planlarındaki yol, bulvar, cadde, meydan ve yaya yollarının plan şartlarına uygun şekilde yapılmasını temin etmek ve fiziki çevre düzenlemeleri (bordür, tretuvar vb.) ile ilgili işleri yürütülmesi,
 • Kent içi ulaşımın rahatlaması, sokak, yaya yolları düzenlemelerin yapılması ayrıca İlçe Trafik Komisyonu tarafından, yol ve kavşak düzenlemeleri ile ilgili alınan kararları uygulanması,
 • Aile parkı, çocuk oyun parkı, sosyal tesisi ve mesire alanlarının projelendirilmesi ve projesine uygun alt ve üst yapılarının yapım, bakım ve onarımının yapılması; çevre düzenlemesinin yapılması; kent mobilyalarının alımı, montajı, onarımı ve bakımlarının yapılması veya yaptırılması,
 • Başkanlıkça uygun görülmesi halinde kentteki kamu binalarının, bakım ve onarımının yapılması; okulların bahçelerinin düzenlenmesi, asfalt ve bordür yapılması, spor sahalarının yapılması; ibadethanelere şadırvan, bahçe düzenlemesi, bahçe duvarı ve korkulukların yapım veya onarımının yapılması,
 • Kent içi mezarlık alanlarının ihtiyacı halinde altyapı ve üstyapı tesislerinin yapım, bakım ve onarımı ayrıca çevre düzenini yapılması,
 • Müdürlükle ilgili hafriyat işlerinin yürütülmesinin takip edilmesi,
 • Belediye hizmet binaları ve başkanlık makamınca karar verilen diğer yapıların yapımı, tadilat ve onarımının yapılması veya yaptırılması,
 • Belediye binalarının, yapım, tadilat, bakım ve onarımının yapılması; ısınma ve soğutma hizmetlerinin sağlanması, katı yakıt, doğalgaz, vb. alım ve abonelik işlerinin yürütülmesi,
 • Trafik tabelası, sokak tabelası, yön tabelası ve bina levha yapımı, takılması, tamiratı ve bakımını yapılması veya yaptırılması,
 • Belediye Meclis ve Belediye Encümeninin 5393 sayılı Belediye Kanunu’na uygun olarak Müdürlük çalışmaları ile ilgili aldığı kararların uygulanması,
 • Belediye hizmet araçlarının, bakım ve onarımlarının yapılması; trafik tescil ve zorunlu sigorta işlemlerini yaptırmak ve takip etmek,
 • Diğer müdürlüklerden talep edilen araç ve iş makineleri ile ilgili iş programını yapmak, makine parkında bulunan ekipmanın verimli kullanılabilmesi için haftalık ve aylık çalışma programlarını hazırlamak.
 • Belediye envanterinde bulunan araçların sevk ve idaresini yapmak; talep halinde ilgili müdürlüklere araç kullanım tahsislerini yapmak,
 • İş makinesi ve taşıt araçlarının her an hizmete hazır olması için gerekli çalışmanın yapılması, arıza ve eksikliklerin zamanında giderilmesinin sağlanması,
 • Tamirhanenin tesis, makine ve teçhizatın alımı, bakım ve onarımının yapılması işlemlerinin yapılmasını kontrol ve takip edilerek sonuçlandırılmasının sağlanması,
 • Kuruma ait araç ve ekipmanın yıllık periyodik bakım takvimi ile koruyucu, önleyici bakımlarını ve tamirlerini yapmak,
 • Kurumun araç ve iş makinelerinin kullandığı akaryakıt, lastik, madeni yağ ve diğer yedek parça ihtiyaçlarının temini, kontrolü ve kabulünü yapmak, gerekli raporları oluşturmak,
 • Belediye birimlerinde kullanılacak akaryakıt (mazot, benzin vb.) ihtiyaçların karşılanmasını ve ödemelerini yapılmasını sağlamak,
 • Yıllık bütçesini ve yatırım planlarını hazırlanması,
 • Konusu ile ilgili belediye gelirlerinin ve harcamalarının tahakkuklarını yapmak ve Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne bildirilmesi,
 • Müdürlüğün kendi ihtiyacı olan her türlü iş makinesi ve taşıt araçlarının gerek satın alınması gerekse kiralanması suretiyle temin edilmesi,
 • Görev alanına giren işlere ait hakediş ve kesin hesaplarını tetkik etmek ve onaylamak, geçici ve kesin kabullerinin yapılması,
 • Afet planının uygulanması sırasında verilecek görevleri yerine getirmek, karla mücadele etmek ve su baskınlarında ilgili birimlere destek vermek,
 • Kamuya ait diğer alt yapı kurum ve kuruluşları ile yatırımlarda koordinasyon sağlamak ve bu kurumlara çalışmalar sırasında gerekli desteğin sağlanması,
 • Valilik veya ilgili kuruluşların kararlarından Müdürlüğün görev ve sorumluluk alanına girenlerin uygulanması ve/veya uygulatılması,
 • Müdürlüğe gelen yazılara süresi içerisinde cevap vermek; şikayet ve talepleri inceleyerek çözüme ulaştırmak ve cevabi yazı ile süresi içinde bilgilendirmek,
 • Belediye Meclis ve Encümenine birimin çalışmaları ile ilgili teklif hazırlamak ve onaya sunulması,
 • Diğer Müdürlüklerden veya Belediyeye bağlı personel şirketlerinden başkan onayıyla geçici veya daimî personel temini yapmak veya görevlendirmek,
 • Başkanlık Makamınca Müdürlüğe görevlendirilen personellerin sevk ve idaresinin yapılması,
 • Görev, yetki ve sorumluluk alanına giren konularda başkan tarafından verilecek diğer görevlerin yapılmasına,

İlişkin görev, yetki ve sorumlulukları ilgili mevzuat ve Belediyenin amaç ve hedefleri doğrultusunda yürütülmesinden sorumludur.

Müdürün görev, yetki ve sorumlulukları

MADDE 8- Müdür görev ve hizmetlerinden ötürü Belediye Başkanına karşı sorumlu olup, bu yönetmelikte belirtilen müdürlük hizmetlerinin Belediyenin vizyon ve misyonuna ve ilgili mevzuata uygun olarak etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yürütülmesini sağlamaktan sorumludur.

Bu kapsamda;

 • Müdürlüğün görev alanına giren konularla ilgili mevzuatı, yargı kararlarını ve yayınların takip edilmesi, gelişme ve değişikliklerden personelinin bilgilendirilmesi ve eğitilmesi,
 • Müdürlüğün görev, yetki ve sorumluluk alanına giren bütün işlerin sevk ve idari ile gerekli denetimlerin yapılması,
 • Müdürlük personelinin terfi, doğum yardımı, aile yardımı ve benzeri özlük haklarındaki değişikliklere ilişkin değişikliklerin izlenerek zamanında ilgili birime bildirilmesinin sağlanması,
 • Müdürlüğün çalışma ve stratejik planları, faaliyet raporları, performans değerlendirmesine esas olacak rapor ve istatistiklerin oluşturulması; süreç analizleri, uygulamaya ilişkin değerlendirme ve sonuçların hazırlanarak uygulanmasının sağlanması,
 • Müdürlüğün genel iş yürütümü konularında ilgili ve yetkili mercilere müdürlük görüşünün hazırlanması,
 • Müdürlüğün bütçe taslağının hazırlanması ve harcama yetkilisi olarak bütçe giderlerinin gerçekleştirilmesi,
 • İhale yetkilisi olarak ilgili mevzuatta belirlenen iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesinin sağlanması,
 • Alt birimler arasında gerekli koordinasyonun sağlanması ve verilen işlerin takibi,
 • Sorumluluk alanına giren diğer işler ile üst makamlarca verilen diğer görevlerin yürütülmesinden,

Sorumludur.

Şeflerin görev, yetki ve sorumlulukları

MADDE 10 – Şefler;

 • Kendisine bağlanan alt birime Müdür tarafından verilen görevlerin Belediyenin vizyon ve misyonu ile Stratejik Planında belirlenen amaç ve hedeflere uygun olarak etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesinden Müdüre karşı sorumludur.
 • Kendisine bağlanan alt birimin iş ve işlemlerinin ilgili mevzuat ile Müdürden alacağı talimat ve yetkiler çerçevesinde uygun, etkili, ekonomik ve verimli yürütülmesini sağlamak,
 • Müdürün görevlerine yardımcı olmak,
 • Faaliyetlerinin hesabını Müdüre vermekle,

Sorumludur.

Alt birim görevlilerinin görev, yetki ve sorumlulukları

MADDE 11– Büroların işleyişinde alt birim sorumlusuna yardımcı olmak ve birimdeki işleri yürütmek üzere Müdür tarafından yeter sayıda alt birim görevlileri görevlendirilir.

Alt birim görevlileri görev ve yetkilerini sürdürürken alt birim sorumlusuna karşı sorumludurlar.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

 

Tereddütlerin giderilmesi

MADDE 12- Bu Yönetmelikteki hükümlerin uygulanmasında ortaya çıkacak tereddütlerin giderilmesinden Müdür yetkilidir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 13- Bu Yönetmelikte genel hüküm bulunmayan hallerde Belediye Başkanının talimatları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 14- Bu Yönetmelik, Belediye Meclisinde kabul edilip Belediyenin internet sayfasında yayımlanmasıyla yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 21- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Başkan yürütür.

 

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ