Belediye Meclisimizin 06.02.2024 tarih ve  2024-13  sayılı Meclis Kararı ile komisyonumuza sevki yapılan İmar ve Şehircilik Müdürlüğümüzce Karaçalı Mahallesi’nin, genel olarak, Millet Caddesinin doğusunda kalan kısımlarında 3194 sayılı İmar Kanunun 18. Maddesi kapsamında imar uygulaması yapılacağı sebebi ile; mülkiyetlerin mümkün olduğunca düzenli dağılımını sağlamak, donatı alanlarının alan içinde dengeli dağılımına yardımcı olmak ve henüz açılmamış bir takım yolların güzergahlarının düzenlenmesi ve kullanım kararlarının bir kısmında değişiklik yapılması amacını içeren 1/5000 ve 1/1000 ölçekli kısmi plan tadilat teklifini görüşmek üzere toplandı.

Karaçalı Mahallesi, 166 ada, 259 ada, 214 ada, 216 ada,  220 ada, ,221 ada, 222 ada, 273 ada, 406 ada,  408 ada, 502 ada 215 ada, 190 ada  ve  Sarıyer Mahallesi  337 adalarda bulunan muhtelif parseller  ile bu parsellerin yakın  çevresinde 3194 Sayılı İmar Kanunun 18. maddesine göre imar uygulaması yapılacağı sebebi ile yol hatları doğrultusu ve kesiti değiştirilmeden kısmen kaydırıldığı;  ihtiyaç sebebi ile yeni imar yolları oluşturulduğu; bazı yollar kısmen iptal edildiği; donatıların yerleri kısmen kaydırıldığı; bazı yeni donatılar koyulduğu; 166 ada 8 parsel ile 166 ada 5 parselin güneyindeki İmalathane alanında, kullanım kararının üst ölçekte Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı (KDKÇA) olması ve planlı alanlar imar yönetmeliğinin 6. maddesine göre KDKÇA Alanlarında parsel büyüklüğünün en az 2000m2 olması nedeniyle bu alanda hisseli parsel oluşturmamak için mevcut imalathanenin bulunduğu 166 ada 8 parselin bulunduğu alanda imalathane tesisi alanı korunarak oluşacak yeni parsel sınırlarına göre 1700m2 büyüklüğündeki diğer parsel (166 ada 5 parselin güneyi), ticaret alanı olarak yeniden düzenlendiği; 166 ada 7 parselin olduğu bölümün,  yine imalathane olarak imar parseli oluşturulamayacağından konut alanı olarak düzenlendiği; bazı donatı alanları iptal edilerek alan içinde yeniden oluşturulduğu ve tüm bu düzenlemeler sonucunda  park alanında bir azalma , Çocuk Bahçesi alanında ise bir arttırma söz konusu olmuş olduğu ve her ne kadar toplamdaki yeşil alan artmış olsa da park alanını arttırmak amacıyla 190 ada 1 parselin batısındaki tescilsiz alanda mevcut plandaki park alanının  yaklaşık 475m2, büyütülerek toplam yeşil alan büyüklüğünün korunduğu; plan değişikliği yapılan alanın yaklaşık 71700 m2 olduğu anlaşılmıştır.

Alanda, plan değişikliği önerisin 3194 sayılı Kanunun 18. maddesi ile  uygulama yapılmak istendiğinden sebeple ihtiyaca binaen resen getirildiği ve  hazırlanan bu tadilat teklifinin  genel plan kararlarında yukarıda verilenin dışında bir değişiklik getirmediği gibi  herhangi bir imar artışı da öngörmediği,  teklifin meri planların bütünlüğünü bozucu bir niteliğe sebep olmadığı ve bu nedenle uygun olduğu  sonucuna varıldı. Neticede 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve  1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı tadilat teklifi, Şehir plancısı Fadimana ERKAN’ın uygun görüşleri doğrultusunda, komisyonumuzca uygun bulunarak oy birliği ile kabul edildi.

 Not : Askıya Çıkış Tarihi :   21.03.2024

Askıdan İniş Tarihi :    21.04.2024

26b22a3c

26b22b4d

26b22c1a

26b22d2b

5000-g26b22c

5000-g26b22d

5000-gb26b22a