BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN DUYURULUR  

          Komisyon Kararı: “Belediye Meclisimizin 03.10.2023 tarih ve  2023-63 sayılı Meclis Kararı ile komisyonumuza sevki yapılan ve Mehmet HENDAN ve komşu parsel maliklerince verilen 22.09.2023 tarihli dilekçe ekinde verilen imar plan tadilat teklifini  görüşmek üzere toplandı.

Mevcutta değişiklik taslağı hazırlanan Karaçalı Mahallesi 397 Ada 49,50,51,52,53 Parsellerin yer aldığı  Karaca Sokak , terkleri yapılmış olan  ve kısmen altyapısı bulunan ve yine kısmen  fiili olarak açık olan bir olduğu; bu sokaktan cephe alan ve imar planında bu yolun kapanması sonucu cephesiz kalan parseller (397 ada 45 ve 46 nolu parseller ) bulunmakta olup imar planında Karaca Sokak kapatılmış, güneyde talep sahibi parsellerin içinde olacak şekilde yeni bir yol düzenlemesi yapılmış olduğu; yeni düzenlenen yol, fay tampon bölgesinde düzenlenmiş olmakla birlikte kapatılan yolun imar planına göre konut alanı olarak düzenlenmesi,  Karaca Sokağın ihdas yapılarak tamamen kapatılması anlamına gelmekte olduğu; 397 ada  52 ve 53 nolu parsellerde  konut yapıları bulunmakta olup imar uygulaması yapılana kadar bu yapılar konut olarak kullanılmak istenmekte olduğu anlaşıldı.

Alanda, getirilmek istenen plan değişikliği ile  Karaçalı Mahallesi içinde bulunan 397 ada 49,50,51,52 ve 53 nolu   parsellerin kuzeyinde bulunan Karaca Sokağın, mevcut kadastral terkler de dikkate alınarak imar planında yol olarak düzenlenmiş olduğu; talep sahibi parsellerin ortasında düzenlenmiş olan 7. 00 metrelik imar yolunun ise yeni düzenlenen yol ile çok yakın olması nedeniyle iptal edildiği ve iptal edilen yol alanın da fay tampon bölgesi olması nedeniyle pasif yeşil alan olarak yeniden düzenlendiği; yapılaşma koşullarında bir değişiklik yapılmadığı; genel plan kararlarında yukarıda verilenin dışında bir değişiklik  öngörmediği; plan tadilat teklifinin meri planların bütünlüğünü bozucu bir niteliğe sebep olmadığı ve bu nedenle uygun olduğu  sonucuna varıldı. Neticede 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve  1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı tadilat teklifi, Şehir plancısı Fadimana ERKAN’ın uygun görüşleri doğrultusunda, komisyonumuzca uygun bulunarak oy birliği ile kabul edildi”  şeklinde olup, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği’nin 26. maddesi uyarıca hazırlanıp onaylanmış olan; 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı tadilatı ve  1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı tadilatı 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi ve 5393 sayılı Kanunun 18/c maddesi gereğince 07.11.2023 tarih ve 2023-71 sayılı Meclis Kararı ile onaylanmış olup, yine aynı madde ile 20.12.2023 tarihinde belediye hizmet binası panosunda asılarak ve internet sitesinde yayınlanarak ilan edilmiştir. Planlara ilişkin plan işlem numarası  NİP-811039981 ve UİP-811039983 ’dır.

Önemle duyurulur.

NOT:

Askıya Çıkış Tarihi: 20/12/2023

Askıdan İniş Tarihi: 20/01/2024

 

g26b22a4c

g26b22a4d

g26b22a