BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN DUYURULUR  

          Komisyon Kararı: “Belediye Meclisimizin 03.10.2023 tarih ve  2023-64 sayılı Meclis Kararı ile komisyonumuza sevki yapılan ve İmar ve Şehircilik Müdürlüğümüz tarafından hazırlatılmış olan  Üçköprü Köyü Şafak Mevkiinde yürütülmekte olan 3194 sayılı kanunun 18. Maddesi uygulaması teknik çalışmaları sırasında ortaya çıkan bir takım problemlere çözüm üretmek maksadına yönelik olarak hazırlanmış bulunan   imar plan tadilatı talebini görüşmek üzere toplandı.

Mevcutta değişiklik taslağı hazırlanan  Üçköprü Köyü 121 ada 2,3,4,6,7,8,9  parseller; 122 ada  1, 11  nolu parseller ; 123 ada 1,2,3,4 nolu parseller meri planda  mevcut konut alanı, yol, cami alanı, ,anaokulu alanı, park alanı, imalathane alanı olarak planlanmış bulunduğu,  123 3 ve 4 parsellerin bir kısmının plan dışında bulunduğu;  121 ada 4 parselin içinde   doğu-batı istikametli yol bulunduğu müşahede edildi.

Alanda, getirilmek istenen plan değişikliği ile 123 ada 1,2,3,4 parsellerin bulunduğu alanda oluşturulacak parsellerin derinliklerini düzenleyebilmek ve mevcut kullanımları da gözeterek donatı yerlerini ve şekillerini yeniden düzenlenmek için  plan sınırının kuzey tarafından geçecek şekilde yeni bir yol koyulmak istendiği; 121 ada 4 parselin içinde  yer alan doğu-batı istikametli 7m imar yolunun mevcut fiili kullanıma göre kuzey güney istikametli olacak şekilde yeniden düzenlenmek istendiği ve bunlara ilave olarak bir kısım ufak düzeltmeler yapıldığı; yapılan değişiklik önerisi ile mevcut donatı alanlarının dağılım ve yerleri değişmekle beraber ana plan kararlarını değiştirecek nitelikte olmadığından plan bütünlüğünün korunduğu ve  yapılan değişikliğin ihtiyacın giderilmesine yönelik olarak hazırlandığı;  genel plan kararlarında yukarıda verilenin dışında bir değişiklik ve herhangi bir imar artışı öngörmediği sebebi ile  plan tadilat teklifinin meri planların bütünlüğünü bozucu bir niteliğe sebep olmadığı ve bu nedenle uygun olduğu  sonucuna varıldı. Neticede 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve  1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı tadilat teklifi, Şehir plancısı Fadimana ERKAN’ın uygun görüşleri doğrultusunda, komisyonumuzca uygun bulunarak oy birliği ile kabul edildi”  şeklinde olup, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği’nin 26. maddesi uyarıca hazırlanıp onaylanmış olan; 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı tadilatı ve  1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı tadilatı 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi ve 5393 sayılı Kanunun 18/c maddesi gereğince 07.11.2023 tarih ve 2023-72 sayılı Meclis Kararı ile onaylanmış olup, yine aynı madde ile 20.12.2023 tarihinde belediye hizmet binası panosunda asılarak ve internet sitesinde yayınlanarak ilan edilmiştir. Planlara ilişkin plan işlem numarası NİP-811039999  ve UİP-811039998’dır..

Önemle duyurulur.

NOT:

Askıya Çıkış Tarihi: 20/12/2023

Askıdan İniş Tarihi: 20/01/2024

1000-g26b21a1c

1000-g26b21a2d

1000-g26b21a3a

5000-g26b21a