BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN DUYURULUR  

Komisyon Kararı: “Belediye Meclisimizin 05.09.2023 tarih ve  2023-57 sayılı Meclis Kararı ile komisyonumuza sevki yapılan mülk sahibi Uğur SAYAR tarafından verilen 28.08.2023 tarihli dilekçe ekinde yer alan Çele Mahallesi 241 Ada 20 parselin bulunduğu alanın Ticari+Konut olan kullanım kararının Ticari+Konut+Turizm şeklinde değiştirilmesine ilişkin  imar plan tadilatı talebini görüşmek üzere toplandı.

Mevcutta meri imar plan kullanım kararı “Ticari+Konut”  olan Çele Mahallesi 241 Ada 20 Parselin D-100 Karayoluna bakan kuzey tarafının  plan kararının “ Ticari+Konut+Turizm” şeklinde değiştirilmesine ilişkin teklifin var olduğu görüldü.

Alanda, plan değişikliği önerisinin yalnızca 241 Ada 20 parseli kapsadığı, diğer parselleri doğrudan etkilemediği; otel, motel, butik otel gibi konaklama amaçlı tesis kurulmak istendiğinin anlaşıldığı, “Ticari+Konut” kullanım kararına “Turizm” ilavesi yapılmak istendiği ve bu ilavenin komşu parseller yönünden ek bir külfet getirmeyeceği ve ihtiyacın giderilmesine yönelik olarak hazırlanan ve genel plan kararlarında yukarıda verilenin dışında bir değişiklik ve herhangi bir imar artışı öngörmeyen plan tadilat teklifinin meri planların bütünlüğünü bozucu bir niteliğe sebep olmadığı ve bu nedenle uygun olduğu  sonucuna varıldı. Neticede 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve  1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı tadilat teklifi, Şehir plancısı Fadimana ERKAN’ın uygun görüşleri doğrultusunda, komisyonumuzca uygun bulunarak oy birliği ile kabul edildi.”  şeklinde olup, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği’nin 26. maddesi uyarıca hazırlanıp onaylanmış olan; 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı tadilatı ve  1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı tadilatı 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi ve 5393 sayılı Kanunun 18/c maddesi gereğince 03.10.2023 tarih ve 2023-65 sayılı Meclis Kararı ile onaylanmış olup, yine aynı madde ile 10.11.2023 tarihinde belediye hizmet binası panosunda asılarak ve internet sitesinde yayınlanarak ilan edilmiştir. Planlara ilişkin plan işlem numarası NİP-811036303 ve UİP-811036307 ’dir.

 

 

Önemle duyurulur.

NOT:

Askıya Çıkış Tarihi: 10/11/2023

Askıdan İniş Tarihi: 10/12/2023

g26b21b3d_pafta