BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN DUYURULUR  

İlçemiz, Karaçalı Mahallesi G26B22D1A-1B imar paftalarında bulunan 166 Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ve 13  Parsellerin bulunduğu alanda 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 18. Maddesi dayanılarak 14.05.2024 tarih ve 2024-19 sayılı encümen kararı gereğince Re’sen düzenlemeye tabi tutulmuştur.

Parselasyon planı ve düzenleme isim listesi 3194 sayılı imar yasasının 19. maddesi gereği 05.06.2024 ile 05.07.2024 tarihleri arasında 30 gün süre ile belediyemiz ilan panosunda ve  www.kaynasli.bel.tr adresinde askı ilanı yapılacaktır.

22 Şubat 2020 tarih 31047 sayılı resmi gazetede yayınlanan Arazi ve Arsa Düzenlemeleri Hakkındaki Yönetmeliğin 26. Maddesinin 1. Fıkrasında belirtilen “Düzenleme alanının büyüklüğü, parsel maliki ve parsellerdeki hissedar sayısının çokluğu, bu kişilerin bulundukları yer itibarıyla birebir tebligat yapılamaması ya da adres kayıt sisteminde kayıtlı olduğu yerde bulunmaması gibi nedenlerle karşılaşılacak zorluklar dikkate alınarak parselasyon planlarının bir ay müddetle ilgili belediyede ya da valilikte askıya çıkarılması, internet sitesinde yayımlanması, belediye duyurusu, gazete ve benzeri mutat vasıtalarla da duyurulması ile düzenleme sahasındaki taşınmaz maliklerine tebliğ edilmiş sayılır.” denildiğinden düzenleme sahası içerisinde bulunan  taşınmaz sahiplerine tebliğ edilmiş sayılacaktır. Bu süre içinde hak sahipleri tarafından yapılacak itirazlar Belediye encümenince incelenerek karara bağlanacak ve kesinleşecektir.

Önemle duyurulur.

NOT:

Askıya Çıkış Tarihi: 05.06.2024

Askıdan İniş Tarihi: 05.07.2024

Encümen Kararı

Dop Hesabı

Özet Cetveli

Parselasyon Planı

Tescile Esas Cetvel