Belediye Meclisimizin 05.12.2023 tarih ve  2023-76 sayılı Meclis Kararı ile komisyonumuza sevki yapılan ve Yusuf TURNA tarafından verilen dilekçe ekinde yer alan Üçköprü Köyü 558 Adada ada içinde kalacak şekilde donatı ve konut alanlarının yerlerinin değiştirilmesi maksatlı  1/5000 ve 1/1000 ölçekli plan tadilat talebine yönelik olarak hazırlanmış bulunan   imar plan tadilat  teklifini görüşmek üzere toplandı.

            Üçköprü Köyü 558 Ada 3,4,5,6,7,8,9 nolu parsellerin bulunduğu alanda palan tadilat talebi ile 558 ada 6 parsel üzerinde yer alan  Park Alanının, batıda ve yine aynı adada olacak şekilde alan ve büyüklüğü korunarak, 558 ada 3,9 parsellerin tamamı ile 4,8 parsellerin de bir kısmına denk gelecek şekilde yeniden oluşturulmak istendiği; azalan konut alanlarının da 558 ada 6 parselde aynı imar şartları ile  yeniden  tesis edilmek istendiği, bunun dışında başka bir değişiklik öngörmediği anlaşıldı.

Alanda, getirilmek istenen plan değişiklik önerisi ile mevcut donatı alanlarının dağılım ve büyüklüklerini, ana plan kararlarını değiştirecek nitelikte olmadığı, ada sınırlarının ve ulaşım hatlarının korunduğu kanaatine varılarak hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve  1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı tadilat teklifi, Şehir plancısı 490 sicil numaralı  Gökhan Süleyman ÖZOK’un uygun görüşleri doğrultusunda, komisyonumuzca uygun bulunarak oy birliği ile kabulüne karar verildi.” şeklinde olup, Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’nin 26. maddesi uyarıca hazırlanıp onaylanmış olan; 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı tadilatı ve  1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı tadilatı 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi ve 5393 sayılı Kanunun 18/c maddesi gereğince 02.01.2024 tarih ve 2024-7 sayılı Meclis Kararı ile onaylanmış olup, yine aynı madde ile 15.03.2024 tarihinde belediye hizmet binası panosunda asılarak ve internet sitesinde yayınlanarak ilan edilmiştir. Planlara ilişkin plan işlem numarası NİP-811050979 ve UİP-811050981’dır.

Not : Askıya Çıkış Tarihi :   15.03.2024

Askıdan İniş Tarihi :    15.04.2024

g26b21a1c g26b21a1d g26b21a