T.C.

KAYNAŞLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

 

Merkez Mahallesi, 15 Temmuz Şehitler ve Demokrasi Meydanı No:1/J

adresinde Bulunan  ÇAY OCAĞI ve BAHÇESİNİN KİRALANMASINA AİT  İHALE ŞARTNAMESİDİR.

 

İş bu şartname Kaynaşlı Belediye Başkanlığı’nın mülkiyetinde ve 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri kapsamında bulunan taşınmazın kira koşullarını düzenlemektedir. Şartnamede Kaynaşlı Belediye Başkanlığı İDARE, kiraya sunulmuş taşınmaz İŞYERİ, taşınmazı kiralamak üzere teklif vermek isteyen gerçek ve/veya tüzel kişiler İŞTİRAKÇİ, artırma sonunda kendisine ihale yapılan istekli ise KİRACI olarak anılacaktır.

Madde 1: İlçemiz Merkez Mahallesi 296 ada 2 parselde kayıtlı, 15 Temmuz Şehitler ve Demokrasi Meydanı No:1/J KAYNAŞLI  adresindeki 150,00 m2 kapalı, 700,00 m2 açık alanlı işyeri, Çay Ocağı ve Bahçesi olarak işletilmek üzere 2886 Sayılı Kanunun 35/C ve 45. maddeleri gereğince açık teklif arttırma usulüyle 9 (Dokuz) yıllığına (5 Yıllık kira bedeli peşin alınmak suretiyle) kiraya verilecektir.

Madde 2: İhale; 29.05.2019 Çarşamba günü saat 14:30’da Belediye Meclis Toplantı Salonunda, İhale Komisyonu huzurunda belirtilen muhammen bedel üzerinden, 2886 Sayılı Kanunun 35/C ve 45. maddeleri gereğince gereğince açık arttırma suretiyle yapılacaktır. İhaleye girebilmek için; geçici teminatın 29.05.2019 Çarşamba günü saat 12:30’a kadar Belediyemiz veznesine yatırılması ve şartnamenin imzalanmış olması mecburidir.

Madde 3: Kiralanacak olan yerin aylık muhammen kira bedeli  2.470 TL + KDV olup, 5 yıllık kira bedeli 148.200TL+KDV geçici teminatı ise 4.446TL+KDV’dir. İhaleye Katılan iştirakçiler 500,00 TL. (Beşyüz)  (Şartname bedeli) vezneye yatırmak  zorundadır.

15 Temmuz Şehitler ve Demokrasi Meydanı 1/J nolu İşyeri

Çay ocağı ve Bahçesi

 

İşyeri NoTakdir Edilen Aylık Kira (muhammen bedel)      (TL)5 Yıllık Kira BedeliGeçici Teminat
1/J150,00 m2 kapalı, 700,00 m2 açık alan2.470 + KDV148.200+KDV4.446+KDV

 

Madde 4: İhaleye girmek isteyen iştirakçiler için gerekli belgeler;

4/1: Gerçek Kişiler için;

 1. a) Üzerinde vatandaşlık numarası bulunan kimlik kartının aslı,
 2. b) İlçe Nüfus Müdürlüğünden yada e-Devlet sistemi üzerinden alınmış “Yerleşim Yeri Bildirimi” aslı
 3. c) Vekil tayin edilenler için vekaletname aslı, ortak girişimciler için ise imza sirkülerini gösteren, noter tarafından düzenlenmiş “Ortaklık Yetki Belgesi” nin aslı,
 4. d) İhale tarihi itibariyle, Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından düzenlenmiş Kaynaşlı Belediyesi’ ne borcu olmadığına dair belge. (Vekil Tayin Edilen Dahil)
 5. e) İhale tarihinden en az 6 (altı) ay öncesinden, Esnaf ve Sanatkârlar Odasına, çay ocağı yada kahveci meslek dalında kayıtlı olduğuna dair belge.
 6. f) Adli Sicil kaydı. (e- devlet üzerinden alınabilir.)

4/2: Tüzel Kişiler için;

İhalenin yapılacağı tarih itibariyle, içinde bulunulan yıl tarihli Ticaret Sicili Müdürlüğünden ve Ticaret ve Sanayi Odasından alınmış;

 1. a) Tebligata esas adres beyanı bulunan, Ticaret Sicil Tasdiknamesi ve Sicil Kayıt Sureti
 2. b) Yetki Belgesi ile Faaliyet Belgesi fotokopileri,
 3. c) Yetkili kişi ve ortakların son durumunu gösterir Ticari Sicil Gazetesi fotokopisi,
 4. d) Tüzel Kişiliğe temsile yetkili kişi/kişilerin imza sirkülerini gösteren noter tarafından düzenlenmiş vekaletname aslı veya örneği,
 5. e) İhale tarihi itibariyle, Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından düzenlenmiş Kaynaşlı Belediyesi’ ne borcu olmadığına dair belge,

4/3: Kamu Yararına Çalışan Kulüp ve Dernekler için; (Kamu yararına çalışan derneklerin kuruluş gayelerine uygun olarak kullanılmak üzere)

 1. a) Derneğin adı ve merkezi, kuruluş gayeleri ile yönetim kurulunun isim listesi gösteren belge
 2. b) Dernek yetki belgesi örneği,
 3. c) Dernek kurul karar örneği
 4. d) İhale tarihi itibariyle, Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından düzenlenmiş Kaynaşlı Belediyesi’ ne borcu olmadığına dair belge,

 Madde 5: İhaleye katılamayacak olanlar;

2886 Sayılı Kanunun 6. Maddesine istinaden, aşağıdaki şahıslar doğrudan veya dolaylı olarak ihalelere katılamazlar.

5/1- İhaleyi yapan idarenin;

 1. a) İta Amirleri,
 2. b) İhale işlemlerini hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve denetlemekle görevli olanlar
 3. c) (a) ve (b) bentlerinde belirtilen şahısların eşleri ve ikinci dereceye kadar (ikinci derece dahil) kan ve sıhri hısımları,
 4. d) (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen şahısların ortakları (bu şahısların yönetin kurullarında görevli olmadıkları ortaklıklar hariç).

5/2- Bu kanun ve diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar. (Madde : 83 ve 84) Bu durumun sonradan tespit edilmesi halinde sözleşme tek taraflı fesih edilecektir.

Madde 6: Kira süresi 9 (dokuz) yıldır. Kiracı kira süresi sonunda hiçbir ihtara gerek kalmadan kiralananı tahliye edecek olup herhangi bir hak iddia etmeden taraflar arasında düzenlenecek “Teslim Tutanağı” ile belediye’ ye teslim etmek zorundadır. Ayrıca, kira süresi sonunda kiralananda faaliyet gösteren eski kiracının ihaleye iştirak edip ihaleyi kazanamaması halinde ihale gününden itibaren en geç 15 (onbeş) gün içerisinde kiralananı tahliye ederek belediye’ ye teslim edecektir. Aksi takdirde her iki durumda da 5393 sayılı Belediye Kanununun 15. Maddesi ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 75. maddesi uygulanacak olup, işgalin devam etmesi halinde, kira sözleşmesinin bitim tarihinden itibaren, işgalin devam ettiği süre kadar ilgili yasa gereğince muhataba yeni kira bedeli üzerinden hesaplanarak “Ecrimisil” tahakkuk edilecektir.

Madde 7:  5 (Beş) yıllık Kira bedeli peşin olarak ödenecektir. Ayrıca ihale sonunda, ihale bedeli üzerinden hesaplanmak üzere %6 oranında Kesin Teminat, 6728 Sayılı Yasanın ilgili maddeleri gereğince ‰5,69 oranında Damga Vergisi ile 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’nun ilgili maddeleri gereğince %18 oranında KDV tahakkuk edilecektir. İdare tarafından; ihale sonucunun tebliğ tarihinden sonra 12.06.2019 Çarşamba günü mesai bitimine kadar, kira bedeli, kesin teminat ve damga vergisinin yatırıldığına dair belge Mali Hizmetler Müdürlüğüne teslim edildikten sonra sözleşme yapılacaktır. Süresinde yatırılmayan kira bedeli, kesin teminat ve damga vergisi ihaleyi fesih sebebidir. Takip eden yılların kira bedelleri, bir önceki yılın Toptan Eşya Fiyatları Endeksi (TEFE) ve Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) oranları göz önüne alınarak Belediye Encümenince belirlenecektir. Peşinat süresinin bitiminden itibaren takip eden yılın kira bedeli, (sözleşme tarihinde belirtilen kira başlangıç günü göz önüne alınarak) en geç onbeş (15) gün içerisinde ödenecek olup, vadesinde ödenmeyen kira bedeline, 21/07/1953 tarih ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki Kanunun 51. Maddesi gereğince belirlenen oranda gecikme zammı uygulanır.

Madde 8: Yasanın 25. maddesi gereği geçici teminat, muhammen bedelin %3 (üç)’ üdür. Belediyenin uğrayacağı maddi ve manevi zararları tazmin hakkı saklı kalmak kaydı ile belediyemiz veznesine veya bankaya nakit olarak yatırılmış olan Geçici Teminat ihale sonunda ihaleyi kaybeden iştirakçilere 10 (on) gün sonra beyan ettikleri hesap numaralarına iade edilir. İhaleyi alan iştirakçinin iadesi ise ihale bedeli, kesin teminat, damga vergisi ve KDV bedeli, şartnamenin 7. Maddesinde belirtilen süre içerisinde ödendikten sonra ihaleyi alan kişiye veya tüzel kişiliklere geri ödenecektir. İhale bedeli, kesin teminat ve damga vergisinin gününde ödenmemesi durumunda ihale iptal edilerek yatırılan Geçici Teminat irat olarak kaydedilecektir.

Madde 9: İhalede; 2. uygun teklif verenin geçici teminatı geri ödenmeyecek, 1. uygun teklifi veren teminatını yakıp ihaleden çekilirse ihale, 2. uygun teklif sahibine verilecek (verdiği teklif miktarınca aradaki fark 1. kişiden tahsil edilecektir.) sözleşme onunla imzalanacaktır. Eğer 2. uygun teklif sahibi ihaleden çekilirse teminatı idareye gelir olarak kaydedilecektir.

Madde 10: Kiracı, kiralanan işyerinin bakımını yapacak  (yapının iç ve dış cephesinin boyanması, kusurlu olan tesisatların yenilenmesi, bahçedeki güneşlik tentesinin mekanizmalarının ve örtülerinin değişikliği, metal kısımlarının boyanması, çevre düzenlemesi ve temizliği vb. çalışmalar) ve İdare tarafından 6 (altı) ay arayla kontrolleri yapılacaktır. İhale kapsamında yapılması öngörülen çalışmalar için kiracı Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden yazılı ve/veya sözlü izin alacaktır.Her türlü tamirat, tadilat, onarımlarla ilgili Kaynaşlı Belediye’si bilgilendirilecektir.Yazılı izin ve ruhsat alınmadan yapıldığı tespit edilen kalıcı veya geçici tamirat, onarım, imalat ve eklentiler “akde aykırılık ve tahliye sebebi” olarak kabul edilecektir. Ayrıca sözleşme süresi bitiminde belediyenin belirlediği hüküm ve standartlara uygun izinli olarak yapılan her türlü kalıcı imalatlar ve (kapı, pencere, dolap ve mutfak ekipmanları dolap dahil) yerinde kalacak olup yapılan tadilat, onarım ve imalatlarla ilgili olarak belediyeden hiçbir ücret talep edilmeyecektir.

 Madde 11: Kiracı, kiralananın her türlü zabıta denetimlerinden, çevresinin tüm bakım ve temizliğinden, çevre sağlığı ve sıhhi şartlarından sorumludur. Kiralanan alan içerisinde, kira süresi boyunca tüm kullanıcıların (kiracı/çalışan/müşteri vb.) sağlık açısından (sakatlanma yaralanma vb.), mal ve can güvenliği açısından (hırsızlık, kayıp, yangın vb.) oluşabilecek olumsuz durumlar için her türlü önlemleri alacaktır. Tedbirsizlik, dikkatsizlik, ihmal veya kusur gibi nedenlerden kaynaklanan zararlardan dolayı, oluşabilecek tazminatları ödemek kiracıya aittir. Ayrıca kiralananın kullanılması sırasında etrafına kötü, düzensiz ve pis görüntü verilmesi, varsa demirbaşların hor kullanılması sebebiyle kiralanana zarar verilmesi “akde aykırılık ve tahliye sebebi” sayılacaktır.

Madde 12: Kiralanana ait elektrik, kanalizasyon ve su aboneliklerini kiracı kendi adına kayıt ve tescil ettirecektir. Bununla ilgili her türlü proje hazırlanması, sayaç, abone ve tüketim bedelleri kiracı tarafından karşılanacaktır. Sözleşme tarihinden itibaren kiralananla ilgili tahakkuk edecek olan elektrik, kanalizasyon, su tüketim bedelleri ile Çevre Temizlik Vergisi, İlan Reklam Vergisi ile her türlü harçlar, sözleşme gideri, karar pulu ve tebligat posta ücreti gibi giderlerden, sözleşme süresi sona erinceye kadar kiracı sorumlu olup bu giderlerin ödenmemesi, asıl kira bedelinin ödenmemesi gibi kiracıyı temerrüde düşürür.

Madde 13:

 1. a) Üst üste 3 (üç) ay kira bedelini ödemeyen kiracı, idare tarafından yazılı olarak bildirilmek kaydıyla, sözleşmenin tek taraflı feshedileceğini kabul etmiş sayılır.
 2. b) Geciken kira bedellerine İdare tarafından, devletin belirlediği oranda aylık gecikme zammı uygulanır.
 3. c) Kiracı; kira müddeti bitmeden, borcu olmamak kaydıyla 1 ay önceden bildirerek, 2 aylık kirayı fazladan ödemek şartıyla, bir dilekçe ile Belediye Başkanlığına müracaat ederek sözleşmesini bitirebilir.
 4. d) İdare; kiracıyı borcundan dolayı 6183 Sayılı Amme Alacakları Kanunu gereği icraya verebilir.

Madde 14: Kiralanan, bu şartnamede yazılı “kullanım amacı” dışında kullanılamaz. Kiracı; Çay ocağı ve bahçesinde hiçbir şekilde okey, bilardo vb. oyunlar oynatamaz. Aksi hal akde aykırılık teşkil edecektir. Akde aykırılık Belediye Zabıta görevlilerin tutanakları ile tespit edilecektir. Tutulan tutanakların, akde aykırılığın ispatı için yargı mercileri huzurunda delil olacağını taraflar kabul etmektedir.

Madde 15: Kiralanan ile ilgili kiracıya yapılacak her türlü tebligat, sözleşme konusu adrese yapılacaktır. Bu adrese yapılan tebligat geçerli olacaktır. Ayrıca ihale sürecinde dosyada teslim edilen “Yerleşim Yeri” adresinde, herhangi bir değişiklik olduğu takdirde en geç 10 (on) içerisinde belediye’ye bildirilecektir. Bilgi verilmediği takdirde, tebligatlar sözleşmede yazılı olan kiralanan adresi ile yerleşim yeri adresine gönderilecek olup, bu adreslere yapılan tebligatlar geçerli sayılacaktır.

Madde 16: Kiracı; kiralanan çay ocağı ve bahçesinde bulunan 20 adet masa, 120 adet sandalye, 1 adet çay kazanı, 1 adet içecek soğutma dolabı, 1 adet su arıtma cihazı, 1 adet limonata makinesi, 1 adet kömür sobası, ve 1 adet TV ünitesi için ikinci el fiyatı olan toplam 8.000,00 TL (Sekizbin)TL’yi önceki kiracıya onbeş gün içinde ödemek zorundadır. Ödeme yapıldığına dair iştirakçiler belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğü’ne tutanakla bildirim yapacaklardır.

Madde 17:Kiracı, çay ocağı ve bahçesine yeni oturma grupları alacaktır.Kullanılacak bütün demirbaş ürünler yeni olacaktır.Çay bahçesinde açık alanda kullanılacak Masa ve sandalye grubu plastik veya paslanır türden olmayacaktır.Alüminyum  masa ve sandalye olması uygundur.Kapalı alandaki masa ve sandalye mobilya grubu şeklinde olacaktır.Çay bahçesinin bakımı kiracıya aittir.Çay bahçesinin bakımsızlığı “akde aykırılık ve tahliye sebebi” sayılacaktır.

Madde 18: Kiranın başlangıç tarihi sözleşme tarihidir.

Madde 19: İhale komisyonu, gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonun ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez.

Madde 20: İhale sırasında teklif verme işlemi, 10 (on) tur ile sınırlıdır. 10. tur sonunda, istekliler son tekliflerini yazılı olarak sunacaklardır.

Madde 21: Her türlü ihtilafların hal mercii Düzce Mahkemeleri ve İcra Dairesidir.

Madde 22:İş bu  şartname, bu madde dahil 22 (yirmiiki)  maddeden ibarettir.

        İŞTİRAKÇİ                                                                           İHALEYİ YAPAN İDARE

Şartnameyi Okudum,                                                         KAYNAŞLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kabul ve Taahhüt Ediyorum.