BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN DUYURULUR  

Komisyon Kararı: “Belediye Meclisimizin 10.05.2022 tarih ve 2022-24 sayılı kararı ile Komisyonumuza sevki yapılan  ve İmar ve Şehircilik Müdürlüğümüz tarafından; Çele, Sarıyer ve Merkez Mahallelerimizde yer alan G26B21C2A, G26B21C2B, G26B22A3D, G26B22A4C, G26B22D1B ve G26B22D2A imar paftalarında; ilçemiz konut ihtiyacının karşılanması ve ekonomik ödeme şartlarında konut arzının sağlanması amacıyla, yeni toplu konut alanı oluşturabilmek amacıyla, Çele Mahallesi 241 Ada 73 Parselde yer alan toplu konut alanının, satış vaadine yönelik muvafakatleri olmakla beraber maliklerin satıştan vazgeçmeleri sebebi ile iptal edilerek, Toplu Konut İdaresine sunabilecek yeterli büyüklükte uygun kamu arazisi olmadığı için  ilave toplu konut alanları oluşturabilmek maksadına yönelik,  satış vaatleri alınan özel mülkiyetteki   Sarıyer Mahallesi 109 Ada 39 parsel, 109 Ada 21 parsel, 109 Ada 44 parsel ve 333 Ada 1 parselde yeni toplu konut alanlarının oluşturulması  ve bu değişikliğin etkilediği kamusal kullanımların yeniden düzenlenmesi ve ayrıca Merkez Mahallesi D-100  karayolunun kuzey tarafındaki planlı kısımlarda 3194 sayılı kanunun 18. Md. uygulaması için DOP oranının %45’i aşması ve bu bölgenin çoğunlukla meskun olması sebebi ile meri planda yer alan donatı alanlarında kaydırmalar yapılarak DOP oranının dengelenip  %45’in altına indirilmesi amaçlarını içeren plan değişiklik teklifini kapsadığı görüldü.

Teklifte Çele Mahallesi 241 ada 73 parseldeki Toplu Konut Alanı kaldırılmış ve parselin büyük bir bölümü Konut Alanı olarak (Ayrık Nizam 2 kat ve Taks:0.35, Kaks:0.70 yapılaşma koşullarında )  yeniden düzenlendiği; Merkez Mahallesi 191 ada 26 ,27 ve 29 parseller üzerinde düzenlenmiş olan Lise Alanı, hizmet etki alanı Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği 12. Maddesinde  belirtilen 2500m mesafe şartı  dikkate alınarak yaklaşık 1500 metre mesafede olan Çele Mahallesi 241 ada 73 parselde yeniden oluşturulduğu,  Çele Mahallesi 241 ada 73 parselin doğusunda ve kısmen 241 ada 68 ,  241 ada 72 ve 241 ada 73 parseller üzerinde düzenlenmiş olan Anaokulu alanı , 241 ada 73 nolu parselde olacak şekilde , mevcut plandaki Anaokulu Alanı ise Lise Alanı içine dahil olacak şekilde alan  büyüklükleri korunarak yeniden düzenlendiği;  Lise Alanı olarak düzenlenen alanda yapılaşma koşulları yakın çevresindeki ve plan bütünündeki Lise alanlarındaki yapılaşma koşulları dikkate alınarak emsal E:1.20 ve yükseklik 3 kat olarak belirlendiği; anaokulu alanındaki yapılaşma koşulları aynen korunduğu; Çele Mahallesi 241 ada 63 parseldeki Aile Sağlığı Merkezi düzenlemesi bu parselin tamamen kamusal alan olarak düzenlenmiş olması nedeniyle 3194/18. Madde kapsamında her parsele mümkün olduğunca kendi yerinden imar parseli verilebilmesi ve hisseli durumları mümkün olduğunca azaltabilmek amacıyla yaklaşık 800 m2 alan konut alanın dönüştürüldüğü ve bu alandan küçültülen sağlık alanı, Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği 12. Maddesinde  belirtilen Aile Sağlık Merkezi için 500m mesafe şartı  dikkate alınarak yaklaşık 250 metre mesafede güneyde bulunan ve meri planda Sağlık Tesisi Alanı olarak düzenlenmiş olan  Çele Mahallesi 436 ada 3 parselin kuzey bölümünde  Sağlık Alanı yaklaşık 800 m2 büyütülecek şekilde yeniden düzenlendiği; Sarıyer Mahallesi 109 ada 44 parselde  yeni düzenlenen TOKİ alanı mevcut kadastral durum da dikkate alınarak mümkün olduğunca ada formunda düzenlenmeye çalışılarak  bu alandaki  Ortaokul Alanı konumunu ve büyüklüğünü korunacak şekilde , 109 ada 45 parsel içinde yeniden düzenlendiği;. bu düzenlemeler yapılırken mevcut plandaki 7 metrelik imar yolları kısmen iptal edilerek yeni 7 metrelik imar yolları düzenlendiği; Toplu Konut Alanı olarak düzenlenen alanlarda yapılaşma koşullarını mevcut plandaki Toplu Konut Alanında olduğu gibi Emsal E:1.60 ve Yükseklik  4 kat olarak belirlendiği; Ortaokul alanındaki yapılaşma koşulları aynen korunduğu; Sarıyer Mahallesi 109 ada 39 parselin bulunduğu alanda , mevcut yapılar ve 3194/18. Madde uygulaması dikkate alınarak , mevcut konutların bulunduğu 109 ada 19, 20 ve 21 parsellerin bulunduğu alanda yaklaşık  2 140 m2 alan mevcut yapılaşma koşullarında (Ayrık Nizam 2 kat ve Taks:0.35,Kaks:0.70 koşullarında) konut alanı olarak ayrılarak, 109 ada 19,20,21 ve 39 parseller Toplu Konut Alanı olarak yeniden düzenlendiği; Merkez Mahallesi 191 ada 150,152 ve 167 parseller üzerinde mevcut planda bulunan Otopark alanını iptal edilerek bu alanın konut alanına dönüştürüldüğü;  191 ada 146 parselin kuzeyinde  yaklaşık 1780 m2 alanın ise Otopark Alanı olarak yeniden  düzenlendiği;  191 ada 146 parselin bulunduğu alanda mevcut planda düzenlenmiş olan Belediye Hizmet Alanının (BHA) kısmen iptal edilerek  ve yaklaşık 2130 m2 alan BHA olarak, yaklaşık 3500 m2 alan konut alanı olarak  yeniden düzenlendiği; . bu bölgede kamusal alanların yoğun olarak düzenlenmesi sebebi ile  Düzenleme Ortaklık Payının yasal üst sınır olan % 45 oranının üstüne çıkması nedeniyle iptal edilen otopark alanı ile kısmen iptal edilen BHA alanında toplamda yaklaşık 7000 m2 alan, konut alanına dönüştürülerek  düzenlenen Otopark alanı ve BHA alanı ile yeni düzenlenen konut alanı arasında ise yeni 7 metrelik bir imar yolu oluşturulduğu;   konut alanı olarak düzenlenen alanlarda yapılaşma koşulları, yakın çevredeki konut alanları dikkate alınarak Ayrık Nizam 2 kat ve Taks:0.35, Kaks:0.70 olarak belirlendiği; Merkez Mahallesi 191 ada 18,19,20 ve169 parseller üzerinde meri planda bulunan İlkokul Alanın iptal edilerek 50 metre kuzey  batısında  191 ada 26, 27 parseller üzerinde alanda büyüklüğü korunarak yeniden düzenlenerek 191 ada 26 parselde yaklaşık 1700 m2 alan konut alanına dönüştürüldüğü ve konut alanı olarak düzenlenen bu alanlarda yapılaşma koşulları, yakın çevredeki konut alanları dikkate alınarak Ayrık Nizam 2 kat ve Taks:0.35, Kaks:0.70 olarak belirlendiği;  plan değişikliği teklifi  yapılan toplam alanın  yaklaşık 77 895 m2 olduğu ve tüm bu işlemlere ait donatı ve alan hesaplarının yeniden yapılarak meri plan kararlarına uygunluğunun sağlandığı görüldü.

Yapılan değerlendirmede teklif edilen bu  resen plan değişikliği talebinin ilçemiz konut ihtiyacının karşılanması ve ekonomik ödeme şartlarında konut arzının sağlanmasına yönelik  ve 3194/18. Md. imar uygulaması sırasında dengeli bir DOP oranının sağlanması  amacına yönelik olduğu;  teklifte kamusal faydanın gözetildiği ve onanmasında kamusal yarar bulunduğu ve kişisel veya bölgesel bir çıkar amacı taşımadığı görülmüş olup bu nedenle değer artış payına konu olmadığı ve yapılan teklifin uygun olduğu sonucuna varıldı. Neticede 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan Tadilat teklifi ile 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı tadilat teklifi, Şehir plancısı Fadimana ERKAN’ın uygun görüşleri doğrultusunda, komisyonumuzca uygun bulunarak oy birliği ile kabul edilmiştir”  şeklinde olup, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği’nin 26. maddesi uyarıca hazırlanıp onaylanmış olan; 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı tadilatı ve  1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı tadilatı 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi ve 5393 sayılı Kanunun 18/c maddesi gereğince 16.05.2022 tarih ve 2022-26 sayılı Meclis Kararı ile onaylanmış olup, yine aynı madde ile 23.05.2022 tarihinde belediye hizmet binası panosunda asılarak ve internet sitesinde yayınlanarak ilan edilmiştir. Planlara ilişkin plan işlem numarası NİP-81634060 ve UİP-81199160’dır.

Önemle duyurulur.

NOT:

Askıya Çıkış Tarihi: 23/05/2022

Askıdan İniş Tarihi: 23/06/2022

g26b21c2a-1     g26b21c-1       g26b22a-1     g26b21c2b-1       g26b22a4c-1      

g26b22a3d-1    g26b22d-1      g26b22d1b-1       g26b22d2a-1