“Belediye Meclisimizin 04.07.2023 tarih ve  2023-49 sayılı Meclis Kararı ile komisyonumuza sevki yapılan İmar ve Şehircilik Müdürlüğümüzün,  Kaynaşlı, Karaçalı Mahallesi 389/1,390/1 ve 391/2,3  nolu parsellerin bulunduğu alanda yapılmak istenen plan tadilatı talebini görüşmek üzere toplandı.

İlçemiz Küçük Sanayi Sitesinde bulunan yapılar 12 Kasım 1999 Depreminde büyük hasar almış bir kısmı yıkılmış, bir kısmı ise ciddi derecede hasarlı olduğundan kullanılamaz durumda olduğu; bu nedenle alanı dönüştürerek yeniden yapılaşması sağlanmak istendiği, ancak mevcuttaki ada düzeni anayola cephe alma, kuzeyde kalan taraflarda ısınma problemleri gibi bir takım sorunları bulunmakta olduğu, bu nedenle alanın kullanım kararını değiştirmeden  ada düzeninin değiştirilerek daha uygun bir vaziyet planı oluşturulmak maksadıyla İmar ve Şehircilik Müdürlüğümüzce plan tadilat teklifi hazırlatıldığı görüldü.

Plan değişikliği önerisinde 389 ada1 parsel, 390 ada 1 parsel ve 391 ada 2 ve 3 nolu parseller üzerinde kuzey-doğu güney – batı doğrultulu iki adet 10.00m enkesitli imar yolu ve üç adet KSS imar adası düzenlemesi yapıldığı; imar adasının güney bölümünde ise açık alan oluşturmak amacıyla pasif yeşil alan düzenlemesi yapıldığı; yapılaşma koşullarında ya da başka bir hususta değişiklik yapılmadığı; plan değişikliği yapılan alan yaklaşık 18 500 m2 olduğu anlaşıldı.

Değişiklik  önerisinde  yalnızca Karaçalı  389 ada1 parsel, 390 ada 1 parsel ve 391 ada 2 ve 3 nolu parsellerin içeren alanda vaziyetin değiştirildiği, teklifin kamunun ihtiyacına yönelik olduğu, yapılan teklifin meri planların bütünlüğünü bozucu bir niteliğe sebep olmadığı ve bu nedenle uygun olduğu sonucuna varıldı. Neticede 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı tadilat teklifi, Şehir plancısı Fadimana ERKAN’ın uygun görüşleri doğrultusunda, komisyonumuzca uygun bulunarak oy birliği ile kabul edildi” şeklinde olup; Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği’nin 26. maddesi uyarıca hazırlanıp onaylanmış olan; 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı tadilatı ve  1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı tadilatı 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi ve 5393 sayılı Kanunun 18/c maddesi gereğince 01.08.2023 tarih ve 2023-56 sayılı Meclis Kararı ile onaylanmış olup, yine aynı madde ile 17.08.2023 tarihinde belediye hizmet binası panosunda asılarak ve internet sitesinde yayınlanarak ilan edilmiştir. Planlara ilişkin plan işlem numarası UİP-811024735’dir.

Önemle duyurulur.

NOT:

Askıya Çıkış Tarihi: 17/08/2023

Askıdan İniş Tarihi: 17/09/2023

g26b21b3c