BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN DUYURULUR  

Komisyon Kararı;

Belediye Meclisimizin 05.07.2022 tarih ve 2022-41 sayılı kararı ile Komisyonumuza sevki yapılan  ve İmar ve Şehircilik Müdürlüğümüz tarafından; Merkez Mahallesi TEM otoyolu  ve Asarsu Deresi arasında kalan Çillioğlu Sokak civarında; TEM otoyoluna paralel uzanan 10 m imar yolunun zemindeki yerine uygun şekilde kuzeye kaydırılması ile beraber,  aynı bölgede yer alan ve zeminde açık olan ve alt yapıların bulunduğu bir takım fiili yolların  meri imar planında yol olarak planlanması ve buna bağlı bir takım kısmi fonksiyon değişikliği getirilmesi ve ayrıca ilave donatı alanı koyulması teklifini içeren plan tadilat teklifi komisyonumuzca incelendi.

Yapılan değerlendirmede teklif edilen bu  resen plan değişikliğinde;  ilgili alanda Belediyemiz tarafından 3194 Sayılı İmar Kanunun 18. maddesine göre imar uygulaması yapılacak olması sebebi ile uygulamaya tabi tutulacak alanda arazideki mevcut oluşmuş fiili yollar ile imar yolları bazı yerlerde örtüşmemekte olduğu; ayrıca alan içinde hisselerin dengeli dağılımını sağlamak için mümkün olduğunca her parsele kendi yerinden imar parseli oluşturmak ve mümkün olduğunca yeni hisseli durum oluşturmadan imar parseli üretmek için imar yollarının ve kullanım kararlarının yeniden düzenlenmesi gerektiği hususu incelendi.

Öyle ki otoyola paralel olarak düzenlenmiş olan 12.00 metrelik imar yolu, Merkez 348 ada 4 ve 257 ada 34  parseldeki yapılar üzerinden geçmekte olduğu imar uygulaması aşamasında bu yapıların kamulaştırılması gerekecek olup Belediyemiz açısından mali yük getireceği, bu nedenle bu yolun mevcut yapı ve mülkiyet durumuna göre yeniden düzenlenmesi halinde yapıların yolda kalmaması ve bu yolun fiili olarak açık olan yerde düzenlenmesi sağlanmak istendiği;   ayrıca 347 ada 10,11,12,13 parseller üzerinde düzenlenmiş olan 12.00m enkesitli imar yolunun da mümkün olduğunca yine fili olarak açık olan bölümde yeniden düzenlenmesi amaçlandığı; yine ayrıca  söz konusu alanın  kent merkezi dışında bir alan olması sebebi ile konut yerleşimlerine ve sosyal alanlara hizmet verecek bir ticari alan ihtiyacı bulunmakta olup bu ihtiyacı karşılayacak şekilde ticari alan düzenlemesi yapılmak istendiği; yeni oluşan bir kısım ilave alanların da donatı alanı olarak ayrıldığı görülmüş olup  aynı imar uygulama sahası içinde bulunan alanlardaki bu sorunların çözülmesi amacına yönelik olarak teklif edilen bu işlemde kamusal fayda bulunduğu sonucuna varıldı. Neticede 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı tadilat teklifi, Şehir plancısı Fadimana ERKAN’ın uygun görüşleri doğrultusunda, komisyonumuzca uygun bulunarak oy birliği ile kabul edilmiştir”  şeklinde olup, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği’nin 26. maddesi uyarıca hazırlanıp onaylanmış olan; 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı tadilatı ve  1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı tadilatı 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi ve 5393 sayılı Kanunun 18/c maddesi gereğince 02.08.2022 tarih ve 2022-49 sayılı Meclis Kararı ile onaylanmış olup, yine aynı madde ile 11.08.2022 tarihinde belediye hizmet binası panosunda asılarak ve internet sitesinde yayınlanarak ilan edilmiştir. Planlara ilişkin plan işlem numarası NİP-8193264 ve UİP-81850232’dir.

Önemle duyurulur.

NOT:

Askıya Çıkış Tarihi: 11/08/2022

Askıdan İniş Tarihi: 11/09/2022

g26b22b g26b22b4c g26b22b4d