BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN DUYURULUR  

          Komisyon Kararı: “Belediye İmar Komisyonu, aşağıda imzası bulunan üyelerin katılımı ile 06.01.2023 tarihinde toplandı.

“Belediye Meclisimizin 03.01.2023 tarih ve  2023-07 sayılı Meclis Kararı ile komisyonumuza sevki yapılan Kaynaşlı ilçesi Merkez Mahallesi 367 Ada ve civarında mevcutta ayrık nizam 3 kat olan yapılaşma nizamının blok nizam 3 kat olarak yeniden düzenlenmesini ve emsal artışı yapılmadan çekme mesafelerinin değiştirilmesi talebini içeren  imar plan tadilatı talebini görüşmek üzere toplandı.

Mevcutta konut alanı olarak düzenlenen ve yapılaşma koşulları ; ayrık nizam 3 kat ve Taks: 0.35 ve  Kaks (Emsal) :1.10 olan  367 ada 3 nolu parselde yeni bir yapı yapılmak istenmekte olduğu,  meri imar planı kararlarına göre yapılaşma imkanı olmayan parselde yapılaşmaya imkan sağlamak amacıyla 2020 yılında 04.02.2020 tarihli meclis kararıyla plan değişikliği yapıldığı ancak imar planlarının 2021 yılında revize edilmesi sonucu alınan meclis kararıyla yapılmış değişikliklerin iptal olduğu ve bu nedenle söz konusu parselin daha önce yürürlükte olan imar planına göre yol terklerini yaparak imar parseli haline gelmiş ise de mevcut mevzuat hükümleri ile plan karalarına göre inşaat yapılabilir özelliğini kaybettiği;  bu parsel ile birlikte 1 ve 2 nolu parsellerin  ölçüleri incelendiğinde ise bu parsellerde de mevcut plan koşulları ve Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği 6. Maddesinde belirtilen ölçülere göre yapı yapılması mümkün  olmadığı; özellikle çekme mesafeleri uygulandığında, hem 367 ada 3 parselde hem de komşu parsellerde inşaat yapılması mümkün olamaması sebebiyle imar adasında  yapılaşma koşulları yeniden düzenlenmek isteğine yönelik plan değişikliği talep edilmekte olduğu görüldü.

Değişiklik  önerisinde  367 ada 2 ve 3 nolu parsellerin bulunduğu imar adasında Yapı Nizamı, Blok Nizam olacak şekilde yeniden düzenlenmek; böylece söz konusu parsellerde  tevhit yapılmadan yapı yapılması imkanı oluşturmak; imar adasının güney cephesinde yakın çevredeki yapılaşmalar dikkate alınarak 3.00m olan çekme mesafesi, batı cephesinde ise 2.00m çekme mesafesi olarak belirlenmek istenmektedir. Ayrıca, plan değişikliği hazırlanan parsellerin içinde bulunduğu imar adasının doğusundaki dere sınırlarında yan bahçe mesafesinin de 3 olması amacıyla yan bahçe mesafesi 3.00m olarak teklif edilmektedir. 366 ada 8 ve 9  nolu parsellerin bulunduğu alanda ise yeşil alan ile ticari alan sınırı, 8 nolu parselin mülkiyet sınırına göre yeniden düzenlenmiş , ticari alandaki yapı yaklaşma sınırları da bu bölümde ada ayırma çizgisine göre mevcut plandaki gibi aynı olacak şekilde 3.00m olarak plana işlenmiştir. 366 ada 368 ada arasındaki kuzey-güney doğrultulu 7 .00m lik imar yolu, yapılmış olan yol terkleri dikkate alınarak;  ayrıca 368 ada ile 369 ada arasındaki doğu-batı doğrultulu 7.00 metrelik imar yolu 123 ada 23 ve 24 parsellerin kuzeyinde de devam edecek şekilde doğuda dereye kadar yine  yapılmış olan yol terkleri dikkate alınarak ve yine 7.00m olarak yeniden düzenlenmek istenmiştir. Emsal artışı talep edilmediğinden toplam inşaat alanı aynı bırakıldığı görülmüş olup talep işleminin yapılmasında kamusal fayda bulunduğu ve arazilerde ilave bir imar artışı getirmediğinden değer artışına konu olmayacağı,  yapılan teklifin meri planların bütünlüğünü bozucu bir niteliğe sebep olmadığı ve bu nedenle uygun olduğu sonucuna varıldı. Neticede 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve  1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı tadilat teklifi, Şehir plancısı Fadimana ERKAN’ın uygun görüşleri doğrultusunda, komisyonumuzca uygun bulunarak oy birliği ile kabul edildi.”

Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği’nin 26. maddesi uyarıca hazırlanıp onaylanmış olan; 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı tadilatı ve  1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı tadilatı 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi ve 5393 sayılı Kanunun 18/c maddesi gereğince 10.02.2023 tarih ve 2023-13 sayılı Meclis Kararı ile onaylanmış olup, yine aynı madde ile 13.03.2023 tarihinde belediye hizmet binası panosunda asılarak ve internet sitesinde yayınlanarak ilan edilmiştir. Planlara ilişkin plan işlem numarası NİP-811008386 ve UİP-811008387’dir.

Önemle duyurulur.

NOT:

Askıya Çıkış Tarihi: 13/03/2023

Askıdan İniş Tarihi: 13/04/2023

1000-g26b22d2b

5000-g26b22d