BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN DUYURULUR  

          Komisyon Kararı: “Belediye İmar Komisyonu, aşağıda imzası bulunan üyelerin katılımı ile 06.01.2023 tarihinde toplandı.

“Belediye Meclisimizin 03.01.2023 tarih ve  2023-08 sayılı Meclis Kararı ile komisyonumuza sevki yapılan Kaynaşlı ilçesi Kumluca  Mahallesi ve Merkez Mahallesinin bir kısmında 3194 Sayılı İmar Kanunun 18. maddesine göre imar uygulaması çalışmasına yönelik teknik çalışma sırasında ortaya çıkan bir takım imar yollarının ada hatlarında kısmi düzenleme yapmak, hisselerin düzgün dağılmasını sağlamak; mülkiyeti Belediyeye at olan Kumluca Mahallesi 305 Ada 54 parsel üzerinde yer alan “Sosyal Tesis Alanı”  kullanımının alanı ve boyutları korunarak “Belediye Hizmet Alanı” kullanımına dönüştürülmek; mevzuata ve plana uygun parselasyon oluşmasını sağlamak maksadına yönelik olarak hazırlanan imar plan tadilatı talebini görüşmek üzere toplandı.

Plan değişikliği hazırlanan alanda Belediyemizce 3194 Sayılı İmar Kanunun 18. maddesine göre imar uygulaması yapılacak olması;  uygulamaya tabi tutulacak olan bazı parseller hisseli parsel olmakla birlikte oluşturulacak olan parsellerde hem mümkün olduğunca fiili kullanıma uyacak şekilde ve hem de hisse atlaması yaşanmadan yeni parseller oluşturulmak istendiği; mümkün olduğunca müstakil parseller oluşturulması amaçlanmakta olduğu;  bu amaç doğrultusunda imar yollarında ve kullanım kararları arasındaki imar ada çizgilerinde  bazı kaymalar yapılması gerekmekte olduğu; ayrıca Kumluca 305 ada 54,55,59 ve 60 parsel üzerinde Belediyemizce sosyal tesis yapılmak istenmekte olup bu alanın Belediye Hizmet Alanı olarak yine Sosyal Tesis Alanı olması istendiği görüldü.

Alanda Belediye tarafından re’sen yapılacak olan 3194 sayılı imar Kanunu’nun 18. maddesine göre imar uygulaması çalışmasına altlık oluşturması amacıyla plan değişikliğine gidilmiş olup , 3194/18. madde uygulaması kapsamında hisselerin dengeli dağılımını sağlamak, bununla birlikte mevcut yapılar, kadastral durumlar ve halihazırdaki kullanımlar dikkate alınarak mevzuata  uygun imar parselleri oluşturulmasını sağlamak amacıyla imar yollarının kesit ve boyutları değişmeden yerlerinde ve fonksiyon çizgilerinde bir takım kısmi kaydırmalar yapmak; Kumluca 305 ada 54,55,59 ve 60 parseller üzerinde düzenlenmiş olan Sosyal Tesis Alanı, yapılaşma koşulları aynen korunacak şekilde  Belediye Hizmet Alanı (Sosyal Tesis Alanı ) olarak yeniden düzenlenmek maksadına yönelik olarak hazırlanan ve genel plan kararlarında yukarıda verilenin dışında bir değişiklik ve herhangi bir imar artışı öngörmeyen ve uygulanmasında kamusal fayda bulunan plan tadilat teklifinin meri planların bütünlüğünü bozucu bir niteliğe sebep olmadığı ve bu nedenle uygun olduğu sonucuna varıldı. Neticede 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve  1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı tadilat teklifi, Şehir plancısı Fadimana ERKAN’ın uygun görüşleri doğrultusunda, komisyonumuzca uygun bulunarak oy birliği ile kabul edildi.”  şeklinde olup;

Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği’nin 26. maddesi uyarıca hazırlanıp onaylanmış olan; 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve  1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı tadilatı 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi ve 5393 sayılı Kanunun 18/c maddesi gereğince 10.02.2023 tarih ve 2023-14 sayılı Meclis Kararı ile onaylanmış olup, yine aynı madde ile 13.03.2023 tarihinde belediye hizmet binası panosunda asılarak ve internet sitesinde yayınlanarak ilan edilmiştir. Planlara ilişkin plan işlem numarası NİP-811008388  ve  UİP-811008391’dir.

 

Önemle duyurulur.

NOT:

Askıya Çıkış Tarihi: 13/03/2023

Askıdan İniş Tarihi: 13/04/2023

1000-26b22a3c

1000-26b22b4d

1000-26b22c1a

1000-26b22d2b

5000-g26b22a

5000-g26b22c

5000-g26b22d