S PLAKA İHALE İLANI 

KAYNAŞLI BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

  

Kaynaşlı Belediye Başkanlığı’na ait olan 30 Adet S Plaka Kullanım Hakkı Satışı işi için, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45’inci maddesince Açık Teklif Usulü yoluyla ihale yapılacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

 

İL / İLÇEİŞİN ADIİŞİN NİTELİĞİKOMİSYON

TOPLANTI YERİ

İHALE TARİH VE SAATİMUHAMMEN

BEDEL

GEÇİCİ TEMİNATİHALE ŞEKLİ
Düzce / Kaynaşlı30 Adet S Plaka Kullanım Hakkı

Satışı İhalesi

Toplu Taşıma Ve Ulaşım HizmetiBelediye Meclis

Toplantı Salonu

17.05.2022

16:00

48.400,00 ₺1.452,00 ₺Açık Teklif

 

 

Yukarıda nitelikleri belirtilen 30 Adet S Plaka Kullanım Hakkı Satışı İhalesi belirtilen tarih ve saatte Kaynaşlı Belediyesi Meclis Toplantı Salonunda (Merkez Mah. Kültür Cad. No: 5 – Kaynaşlı / DÜZCE) Encümen huzurunda 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’n, 45’inci maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü yoluyla ihale yapılacaktır.

 

 

İSTEKLİLERDE ARANACAK BELGELER

 

  1. GERÇEK KİŞİLERDEN:

 

1– Geçici Teminat Mektubu Veya Makbuzu (Nakit Teminatlar Belediyemizin Kaynaşlı Ziraat Bankası Şubesi TR13 000 1000 9971 2839 167 5001 Numaralı IBAN Hesabı İle Belediyemiz Tahsilat Servisine Yatırılabilir.) Mevduat Ve Katılım Bankalarından Alınacak Teminat Mektupları Süresiz Olacaktır,

2- – Adres Bilgisi,                                                   3- – Nüfus Kayıt Örneği Veya Kimlik Fotokopisi,

4- – Noter Tasdikli İmza Beyannamesi,                  5- – İhale Şartname Bedeline Ait Makbuz

(İhale Şartnamesi Kaynaşlı Belediyesi Zabıta Amirliği’nden 100,00 TL’ye Satın Alınacak),

 6- – Geçim Kaynağının Şoförlük Olduğunu Gösteren Belge (Beyanname)

(İhaleyi alan kişi/kişiler 6 ay içerisinde Şoförler Odasına kayıt yaptırmak zorundadırlar.),

 7- – Adli Sicil Kaydı (Arşivli),                             8– Ortak Katılım Olması Halinde Noter Onaylı Ortak Girişim Beyannamesi.

 

 

  1. TÜZEL KİŞİLERDEN:

 

1– Geçici Teminat Mektubu Veya Makbuzu (Nakit teminatlar Belediyemizin Kaynaşlı Ziraat Bankası Şubesi TR13 000 1000 9971 2839 167 5001 Numaralı IBAN Hesabı ile Belediyemiz Tahsilat servisine yatırılabilir.) Mevduat ve katılım Bankalarından alınacak teminat mektupları süresiz olacaktır,

2– Adres Bilgisi,                      3– Noter Tasdikli İmza Sirküsü,

4– Mevzuatı Gereği Kayıtlı Olduğuna Dair Ticaret Ve/Veya Sanayi Odası Veya İlgili Meslek Odası Belgesi,

5– İhale Şartname Bedeline Ait Makbuz

(İhale Şartnamesi Kaynaşlı Belediyesi Zabıta Amirliği’nden 100,00 TL’ye Satın Alınacak),

6-Vekâleten Katılım Halinde Noter Tasdikli Vekâletname İle Vekilin Noter Tasdikli İmza Beyannamesi,

7– Ortak Katılım Olması Halinde Noter Onaylı Ortak Girişim Beyannamesi.

 

** Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nin 12/c maddesinin son paragrafında belirtildiği üzere sabıkalı olan kişi/kişiler ihaleye katılamazlar.

 

İstekliler, şartnamede ve yukarıda istenen bütün bilgi ve belgelerin asıllarını veya Noter tasdikli suretlerini eksiksiz olarak hazırlayıp, dosyalarını en geç 17.05.2021 Salı günü saat 14:00’a kadar, Kaynaşlı Belediyesi Zabıta Amirliği’ne verebilecekleri gibi iadeli taahhütlü olarak da gönderebilirler. (Posta ile gönderilen tekliflerin de yine aynı saate kadar Zabıta Amirliği’ne ulaşması şarttır. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.)

 

İdare, ihaleyi yapıp yapmamakta serbest olup, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 17’nci Maddesi gereğince ilan olunur.