Komisyon Kararı: “Belediye Meclisimizin 06.06.2023 tarih ve  2023-35 sayılı Meclis Kararı ile komisyonumuza sevki yapılan  Vestimore Tekstil  İth. İhrc. San. Ve Tic. A.Ş. adına mülk sahibi Hüseyin KAHRAMAN’ın verdiği 12.05.2023 tarihli dilekçe ekinde Sarıçökek Köyü Mücavir Alanında yer 257 Ada 1 parselin bulunduğu alanı içeren imar plan tadilatı talebini görüşmek üzere toplandı.

Meri imar planı plan notlarımızda “Sanayi parsellerinde komşu parsel sınırından çekme mesafeleri en az 5 metredir” denilmekte olduğu ve buna mukabil  Sarıçökek 257 ada 1 parselde sanayi alanı olarak düzenlenen bölümde yapı yaklaşma mesafeleri, imar planında tüm cephelerde, 10.00m olacak şekilde olduğu;  plan notuna göre parselin doğu bölümünde yapı yaklaşma mesafesi 5.00m olarak yeniden düzenlenmek istendiği anlaşıldı. Yine parselin ticari alan olarak planlanan bölümünde de yapı yaklaşma mesafeleri tüm cephelerde, 10.00m olacak şekilde olduğu; plan notlarının 41. Maddesine  göre  parselin ticaret alanı olarak düzenlenen bölümünde de  yapı yaklaşma mesafesi 5.00m olarak yeniden düzenlenmek istendiği; bu nedenlerle talep sahibi parselin kuzeyindeki 12.00m enkesitli imar yolu cephesi hariç diğer cephelerde ,   imar planında düzenlemiş olan 10. 00 metrelik yapı yaklaşma mesafesinin 5.00m olarak yeniden düzenlenmesi ve plan sınırının parsel sınırına göre düzeltilmesi amaçlı plan değişikliği teklifinin hazırlandığı görüldü.

Alanda Plan değişikliği önerisinde 257 ada 1  nolu  taşınmazın sanayi alanı olarak düzenlenen bölümünde , parsel sınırları dikkate alınarak ada kenarı çizgisi parsel sınırına göre yeniden düzenlendiği; ayrıca parselin sanayi alanı olarak düzenlenen bölümünde parselin kuzeyindeki 12.00m enkesitli imar yolu cephesi hariç diğer cephelerinde ve Ticari alan olarak düzenlenen bölümündeki  tüm cephelerde ,   imar planında düzenlenmiş olan 10. 00 metrelik yapı yaklaşma mesafeleri  5.00m olarak yeniden  düzenlendiği anlaşıldı. Diğer yapılaşma koşullarında ya da imar yollarında bir değişiklik yapılmamış olup sadece çekme mesafesinin değiştirilmesi maksadına yönelik olarak hazırlanan ve genel plan kararlarında yukarıda verilenin dışında bir değişiklik ve herhangi bir imar artışı öngörmeyen plan tadilat teklifinin meri planların bütünlüğünü bozucu bir niteliğe sebep olmadığı ve bu nedenle uygun olduğu sonucuna varıldı. Neticede 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve  1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı tadilat teklifi, Şehir plancısı Fadimana ERKAN’ın uygun görüşleri doğrultusunda, komisyonumuzca uygun bulunarak oy birliği ile kabul edildi” şeklinde olup;

Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği’nin 26. maddesi uyarıca hazırlanıp onaylanmış olan; 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve  1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı tadilatı 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi ve 5393 sayılı Kanunun 18/c maddesi gereğince 04.07.2023 tarih ve 2023-44 sayılı Meclis Kararı ile onaylanmış olup, yine aynı madde ile 26.07.2023 tarihinde belediye hizmet binası panosunda asılarak ve internet sitesinde yayınlanarak ilan edilmiştir. Planlara ilişkin plan işlem numarası NİP-811022280  ve  UİP-811022278’dir.

Önemle duyurulur.

NOT:

Askıya Çıkış Tarihi: 26/07/2023

Askıdan İniş Tarihi: 26/08/2023

1000-g26b22b4a-renkli

1000-g26b22b4b-renkli

1000-g26b22b4c-renkli

1000-g26b22b4d-renkli

g26b22b