BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN DUYURULUR  

İmar Komisyon Kararı: “Belediye Meclisimizin 10.05.2022 tarih ve 2022-23 sayılı kararı ile Komisyonumuza sevki yapılan  ve İmar ve Şehircilik Müdürlüğümüz tarafından  Şimşir Mahallemiz ile Üçköprü Köyü Mücavir alanımızda 3194 sayılı Kanun’un 18. Maddesi uygulaması çalışmalarına devam ediyor olması sebebi ile ortaya çıkabilecek muhtemel problemleri en aza indirmek amacı ile plan tadilatı teklif edildiği görüldü. Teklifte G26B21A3B, G26B21B3D, G26B21A1D, G26B21B3A, G26B21B4C paftalarda yer alan Üçköprü Köyü 128 ada 3,4 ve 5 parselin batısındaki 12.00 metrelik imar yolu bir miktar daha batıya ,128 ada 3 ve 9 parselin kuzeyindeki 12.00 metrelik imar yolu bir miktar daha kuzeye, 128 ada 8 ve 9  parselin doğusundaki 12.00 metrelik imar yolu bir miktar daha doğuya  kaydırılacak şekilde yeniden düzenlenmiş ve bu 12 metrelik yolun 17 metrelik imar yolu ile birleştiği noktada oluşan kavşakta adası köşeleri ise hisseleri dengeleyecek şekilde kavşak açıları yeniden düzenlendiği,  128 Ada 6,7  ve 8  parselin güneyindeki 17.00 metrelik imar yolu bir miktar daha kuzeye  kaydırılacak şekilde yeniden düzenlendiği; Şimşir Mahallesi 481 ada 1 parselin batısında düzenlenmiş olan 10 metrelik imar yolunun bir miktar batıya, bu parselin kuzeyinde düzenlenmiş olan 10 metrelik imar yolunun bir miktar kuzeye kaydırıldığı;  481 ada 1,2,3,4,10,11,12 nolu  parsellerin içinde bulunduğu imar adası köşeleri ise mülkiyetlere ait hisseleri dengeleyecek şekilde kırıklar oluşturulacak biçimde yeniden düzenlendiği,  261 ada 11 parselin batısında düzenlenmiş olan 12 metrelik imar yolunun bir miktar batıya, 261 ada 4 ve 5 parselin doğusunda  düzenlenmiş olan 15 metrelik imar yolu düz bir hat olacak şekilde bir miktar doğuya kaydırılarak yeniden düzenlendiği,  261 ada 2 parselin güneyinde ada kenarı, karayollarından ihdas yapılmayacak şekilde bu parsel sınırı esas alınacak şekilde yeniden düzenlenmek istendiği anlaşıldı. Karaçalı Mahallesi 386 ada 1 parselin batısında Mesleki ve Teknik Öğretim Tesisi Alanı’nın bulunduğu bölümde 12 metrelik  ve 15 metrelik imar yolunun kavşak yaptığı noktada kavşak açısı  386 ada 1 parselin sınırına göre , ayrıca 386 ada 16 parsel  ve 261 ada 7 parselin batısında kavşak noktasında kavşak açısı, mülkiyetlere ait hisselerin dengeli dağılımını  sağlamak için bir miktar genişletildiği,  463 ada 1 parselin kuzey batı köşesinde yine kavşak açısı müstakil parsel oluşması ve bu parsele hisseli durum oluşturulmaması için parsel sınırına göre genişletildiği, 386 ada 15,16 parsellerin güneyindeki 12.00 metrelik imar yolu yine hisselerin dengelenmesi için bir miktar kaydırıldığı görüldü.

Nihayetinde yapılaşma koşullarında bir değişiklik önerisi yapılmadığı, değişiklik istenen alanlardaki imar adalarında yol kaydırmaları yapılan cephelerde, yapı  yaklaşma mesafelerinin de mevcut plandaki gibi olacak şekilde yeni imar adasına göre düzenlendiği müşahede edildi.

Yapılan değerlendirmede  teklif edilen plan değişikliğinin imar uygulanması sırasında ortaya çıkabilecek problemleri gidermek amacına yönelik olduğu, yeni bir plan kararı getirmeyip sadece kısmi düzeltmelerden ibaret bulunduğu ve bu nedenle değer artış payına konu olmadığı ve yapılan teklifin uygun olduğu sonucuna varıldı. Neticede 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı tadilat teklifi, Şehir plancısı Fadimana ERKAN’ın uygun görüşleri doğrultusunda, komisyonumuzca uygun bulunarak  oy birliği ile kabul edildi”  şeklinde olup, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği’nin 26. maddesi uyarıca hazırlanıp onaylanmış olan; 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı tadilatı 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi ve 5393 sayılı Kanunun 18/c maddesi gereğince 16.05.2022 tarih ve 2022-25 sayılı Meclis Kararı ile onaylanmış olup, yine aynı madde ile 23.05.2022 tarihinde belediye hizmet binası panosunda asılarak ve internet sitesinde yayınlanarak ilan edilmiştir. Plana ilişkin plan işlem numarası UİP-81460206’dır.

 

Önemle duyurulur.

NOT:

Askıya Çıkış Tarihi: 23/05/2022

Askıdan İniş Tarihi: 23/06/2022