BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN DUYURULUR  

          İlçemiz Üçköprü Köyü G26B21A1C-1D-3A-4B paftalarında bulunan Üçköprü Köyü 128 Ada 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 ve 28  parseller; 129 Ada 1 Parsel; 148 Ada 1 ve 2 Parsellerin bulunduğu alanda 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 18. Maddesi ile 2981/3290 sayılı İmar Affı Kanununun Ek-1 maddesine dayanılarak 26.07.2022 tarih ve 2022-61 sayılı encümen kararı ile 27.07.2022-27.08.2022 tarihleri arasında bir aylık askı süresince belediyemiz ilan panosu, internet sayfası ve mutat vasıtalar ile duyurulan parselasyon planına yapılan itirazların değerlendirilmesi 07.09.2022 tarih ve 2022-81 sayılı Encümence karara bağlanmıştır.

Parselasyon planı ve düzenleme isim listesi 3194 sayılı imar yasasının 19. maddesi gereği 21.09.2022 ile 21.10.2022 tarihleri arasında 30 gün süre ile belediyemiz ilan panosunda ve  www.kaynasli.bel.tr adresinde askı ilanı yapılacaktır.

22 Şubat 2020 tarih 31047 sayılı resmi gazetede yayınlanan Arazi ve Arsa Düzenlemeleri Hakkındaki Yönetmeliğin 26. Maddesinin 1. Fıkrasında belirtilen “Düzenleme alanının büyüklüğü, parsel maliki ve parsellerdeki hissedar sayısının çokluğu, bu kişilerin bulundukları yer itibarıyla birebir tebligat yapılamaması ya da adres kayıt sisteminde kayıtlı olduğu yerde bulunmaması gibi nedenlerle karşılaşılacak zorluklar dikkate alınarak parselasyon planlarının bir ay müddetle ilgili belediyede ya da valilikte askıya çıkarılması, internet sitesinde yayımlanması, belediye duyurusu, gazete ve benzeri mutat vasıtalarla da duyurulması ile düzenleme sahasındaki taşınmaz maliklerine tebliğ edilmiş sayılır.” denildiğinden düzenleme sahası içerisinde bulunan  taşınmaz sahiplerine tebliğ edilmiş sayılacaktır. Bu süre içinde hak sahipleri tarafından yapılacak itirazlar Belediye encümenince incelenerek karara bağlanacak ve kesinleşecektir.

Önemle duyurulur.

NOT:

Askıya Çıkış Tarihi: 21.09.2022

Askıdan İniş Tarihi: 21.10.2022