BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN DUYURULUR  

“Belediye Meclisimizin 07.06.2022 tarih ve 2022-29 sayılı karan ile Komisyonumuza sevki yapılan ve İmar  ve  Şehircilik  Müdürlüğümüz  tarafından;  Üçköprü Köyü 136 ada 20 nolu parselin oı1asındaki 15.00 metrelik imar yolu bir miktar daha  batıya  parsel sınırında kaydırılarak aynı enkesitte  olacak  şekilde  yeniden  düzenlenmek  ve  bu alandaki imar adasında yol kaydırması yapılan cephelerde, yapı  yaklaşma  mesafelerini  de mevcut plandaki gibi olacak şekilde yeni imar adasına göre düzenlenmesi teklifini kapsadığı görüldü.

Teklif ile 3194 Sayılı İmar Kanunun 18. maddesine göre uygulamaya tabi tutulacak olan Üçköprü Köyü 136 ada 20 nolu parselin bulunduğu bölgede aynı parsel üzerinde bulunan yapıların bir kısmının planda düzenlenmiş olan 15 metrelik yol üzerinde kaldığı; bahse konu imar yolunun ise henüz tapuda terkli olmayan ve arazide ise açık olmayan bir yol olup imar uygulaması somasında terkli duruma geçeceğinden ve yakın çevredeki imar parsellerine imar durumu verilebilmesi için yolun açılması gerekeceğinden, yolda kalan yapıların yıkılması gerekecek olduğu bu durumun ise hem parsel malikleri açısından olumsuzluk yaratacağı hem de Belediyemize kamulaştırma maliyeti yükleyeceği; çünkü Arazi Ve Arsa Düzenlemeleri Hakkında Yönetmeliğin Umumi Hizmetlere Ve Kamu Hizmetlerine Ayrılan Yerlerin Oluşturulması başlıklı 5. Maddesi “Kamu hizmetlerine ayrılan yerlere rastlayan alanlardaki ağaçlar/yapılar, ilgili idarece bedeli/enkaz bedeli ödenerek sökülür ve yıkılır” hükmüne göre yolda kalan yapıların kamulaştırılması gerekeceği; söz konusu 15 metrelik imar yolunun batıda 136 ada 20 parsel sınırından geçecek şekilde düzenlenmesi halinde hem 136 ada 20 parseldeki sanayi kullanımının bütünlüğü sağlanmış olacağı hem de mevcut planda yolda kalan yapıların yolda kalması önlenmiş olacağı ve netice itibariyle Belediyeye olan mali yükün de oıtadan kalkmış olacağı sebebi ile 1/5000 ve 1/1000 ölçekli plan tadilatı önerisi getirildiği anlaşıldı. Husus komisyonumuzca müzakere edildi.

Yapılan değerlendirmede teklif edilen bu  resen  plan  değişikliği  talebinin  imar planlarını uygulamaya yönelik 3194/18. Md. imar  uygulamalarını  kolaylaştırıcı  bir  talep olduğu, Üçköprü 136 ada 20 parseldeki sanayi kullanımının bütünlüğünün  sağlanmış  olacağı hem de mevcut planda yolda kalan yapıların yolda kalması  önlenmiş  olacağı  ve  netice  itibariyle Belediyeye olan mali yükün de oı1adan kalkmış olacağı sonucuna varıldı. Neticede 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı tadilat teklifi, Şehir plancısı Fadimana ERKAN’ın uygun görüşleri doğrultusunda,  komisyonumuzca  uygun bulunarak oy birliği ile kabul edilmiştir” şeklinde olup, Mekansal  Planlar  Yapım  Yönetmeliği’nin 26. maddesi uyarıca hazırlanıp onaylanmış olan; 1/5000 ölçekli Nazım  İmar Planı tadilatı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı tadilatı 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi ve 5393 sayılı Kanunun 18/c maddesi gereğince 09.06.2022 tarih ve 2022-33 sayılı Meclis Karan ile onaylanmış olup, yine aynı madde ile 10.06.2022 tarihinde belediye hizmet binası panosunda asılarak ve İnternet sitesinde  yayınlanarak  ilan  edilmiştir.  Planlara  ilişkin plan işlem numarası NİP-81644423 ve UİP-81189796’dır.

Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği’nin 26. maddesi uyarıca hazırlanıp onaylanmış olan; 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı tadilatı ve  1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı tadilatı 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi ve 5393 sayılı Kanunun 18/c maddesi gereğince 10.06.2022 tarih ve 2022-23 sayılı Meclis Kararı ile onaylanmış olup, yine aynı madde ile 10.07.2022 tarihinde belediye hizmet binası panosunda asılarak ve internet sitesinde yayınlanarak ilan edilmiştir.

Önemle duyurulur.

NOT:

Askıya Çıkış Tarihi: 10/06/2022

Askıdan İniş Tarihi: 10/07/2022

 

Not: Paftalar Aşağıdadır

g26b21a

g26b21a4b