BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN DUYURULUR  

Komisyon Kararı;

Belediye Meclisimizin 05.07.2022 tarih ve 2022-40 sayılı kararı ile Komisyonumuza sevki yapılan  ve İmar ve Şehircilik Müdürlüğümüz tarafından; Karaçalı Mahallesi’nde 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 18. Maddesi imar  uygulaması yapılabilmesi için  Karaçalı Mahallesi Adnan Menderes Caddesi, Millet Caddesi, 39. Sokak ve Sabri Ünal Sokağın çevrelediği alanda yapılan teknik hazırlıklar sırasında, yol hatlarının kesit ve yönleri değiştirilmeden kısmen kaydırılması, ada kenarlarının düzeltilmesi ve donatı alanlarının korunarak kısmen yer değiştirmek suretiyle formunun değiştirilmesi ve fonksiyon ayrımlarının kısmen güncellenmesini;  ilaveten Sarıyer Mahallesi 337 Ada 10 Parsel numaralı taşınmaz üzerinde bulunan ve 2000-09 sayılı “Onarım Yapı Ruhsatı” bulunan yapının meri planda 12 metre enkesitli yolda kalması sebebi ile, yapı kamulaştırmasından kaçınarak Belediyemizi ilave mali yükten kurtarmak ve yeni mağduriyetler oluşturmamak için, Karaçalı Mahallesi ile Sarıyer Mahallesini birbirine bağlayan imar yolunun bahse konu evi kurtaracak şekilde kısmen kaydırılmasını amaçlayan imar plan tadilat teklifiı komisyonumuzca incelendi.

Yapılan değerlendirmede,  plan değişikliği hazırlanan alanlarda Belediyemizce 3194 Sayılı İmar Kanunun 18. maddesine göre imar uygulaması yapılacağı, ancak uygulamaya tabi tutulacak alan içinde hisselerin dengeli dağılımını sağlamak için ayrıca mümkün olduğunca her parsele kendi yerinden imar parseli oluşturmak ve mümkün olduğunca yeni hisseli durum oluşturmadan imar parseli üretmek için imar yollarının enkesiti ve doğrultusu aynı kalacak şekilde bazı kaymalar yapılması gerekmekte olduğu; yine aynı gerekçeler nedeniyle bazı kamusal alanların ise konumlarının yeniden düzenlenmesi gerekmekte olduğu; bunların yanında Sarıyer 337 ada 10 parsel ve 338 ada 6 parselden geçen 12.00 metrelik imar yolu, 337 ada 10 parseldeki yapı üzerinden geçmesi nedeniyle imar uygulaması aşamasında bu yapının kamulaştırılması gerekeceği için Belediyemize ek mali yük getireceği  sebebi ile bu yolun mevcut yapı ve mülkiyet durumuna göre yeniden düzenlenmesi ile  yapının yolda kalmaması sağlanmak istendiğine yönelik olarak teklif edilen bu işlemde kamusal fayda bulunduğu sonucuna varıldı. Neticede 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı tadilat teklifi ile 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı tadilat teklifi, Şehir plancısı Fadimana ERKAN’ın uygun görüşleri doğrultusunda, komisyonumuzca uygun bulunarak oy birliği ile kabul edilmiştir.”  şeklinde olup, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği’nin 26. maddesi uyarıca hazırlanıp onaylanmış olan; 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı tadilatı ve  1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı tadilatı 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi ve 5393 sayılı Kanunun 18/c maddesi gereğince 02.08.2022 tarih ve 2022-48 sayılı Meclis Kararı ile onaylanmış olup, yine aynı madde ile 11.08.2022 tarihinde belediye hizmet binası panosunda asılarak ve internet sitesinde yayınlanarak ilan edilmiştir. Planlara ilişkin plan işlem numarası NİP-81458305 ve UİP-81844497’dir.

Önemle duyurulur.

NOT:

Askıya Çıkış Tarihi: 11/08/2022

Askıdan İniş Tarihi: 11/09/2022

 

g26b22d g26b22d1a g26b22d1b