BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN DUYURULUR  

 

İlçemiz Merkez Mahallesi İstanbul Caddesi, Atatürk Caddesi ve Işık Sokağı kapsayan, G26B22D2A imar paftasında bir kısım alanı içeren ve 360 Ada 1, 2, 3 ve 4 Parsel  bulunduğu alanda 3194 sayılı İmar Kanununun 18. Maddesi ile 2981/3290 sayılı İmar Affı Kanununun Ek-1 maddesine dayanılarak 25.07.2023 tarih ve 34 sayılı encümen kararı gereğince Re’sen düzenlemeye tabi tutulmuştur.

Parselasyon planı ve düzenleme isim listesi 3194 sayılı imar yasasının 19. maddesi gereği 27.07.2023 ile 27.08.2023 tarihleri arasında bir ay süre ile belediyemiz ilan panosunda ve  www.kaynasli.bel.tr adresinde askı ilanı yapılacaktır.

22 Şubat 2020 tarih 31047 sayılı resmi gazetede yayınlanan Arazi ve Arsa Düzenlemeleri Hakkındaki Yönetmeliğin 26. Maddesinin 1. Fıkrasında belirtilen “Düzenleme alanının büyüklüğü, parsel maliki ve parsellerdeki hissedar sayısının çokluğu, bu kişilerin bulundukları yer itibarıyla birebir tebligat yapılamaması ya da adres kayıt sisteminde kayıtlı olduğu yerde bulunmaması gibi nedenlerle karşılaşılacak zorluklar dikkate alınarak parselasyon planlarının bir ay müddetle ilgili belediyede ya da valilikte askıya çıkarılması, internet sitesinde yayımlanması, belediye duyurusu, gazete ve benzeri mutat vasıtalarla da duyurulması ile düzenleme sahasındaki taşınmaz maliklerine tebliğ edilmiş sayılır.” denildiğinden düzenleme sahası içerisinde bulunan  taşınmaz sahiplerine tebliğ edilmiş sayılacaktır.

Bu süre içinde hak sahipleri tarafından yapılacak itirazlar Belediye encümenince incelenerek karara bağlanacak ve kesinleşecektir.

Önemle duyurulur.

NOT:

Askıya Çıkış Tarihi: 27.07.2023

Askıdan İniş Tarihi: 27.08.2023