KONU : Merkez Mahallesi 3194 Sayılı İmar Kanununun 18. Maddesine Göre Re’sen Düzenleme yapılması              

BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN DUYURULUR  

          İlçemiz Merkez Mahallesi G26B22D2B paftada bulunan Merkez Mahallesi 112 Ada 1, 4, 6, 7, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 nolu parseller; 243 Ada 3, 4, 5, 6, 7, 8 nolu parseller; 260 Ada 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 nolu Parseller; 296 Ada 1, 2, 3, 4 nolu Parseller; 363 Ada 1 nolu Parsel, 364 Ada 1 nolu Parsel, 365 Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 25, 26, 27, 28, 29, 30 nolu Parseller, 366 Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 nolu Parseller, 371 Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 bulunduğu alanda 3194 sayılı İmar Kanununun 18. Maddesi ile 2981/3290 sayılı İmar Affı Kanununun Ek-1 maddesine dayanılarak 29/12/2021 tarih ve 62 sayılı encümen kararı gereğince Re’sen düzenlemeye tabi tutulmuştur.

Parselasyon planı ve düzenleme isim listesi 3194 sayılı imar yasasının 19. maddesi gereği 03/01/2022 ile 03/02/2022 tarihleri arasında bir ay süre ile belediyemiz ilan panosunda ve  www.kaynasli.bel.tr adresinde askı ilanı yapılacaktır.

        22 Şubat 2020 tarih 31047 sayılı resmi gazetede yayınlanan Arazi ve Arsa Düzenlemeleri Hakkındaki Yönetmeliğin 26. Maddesinin 1. Fıkrasında belirtilen “Düzenleme alanının büyüklüğü, parsel maliki ve parsellerdeki hissedar sayısının çokluğu, bu kişilerin bulundukları yer itibarıyla birebir tebligat yapılamaması ya da adres kayıt sisteminde kayıtlı olduğu yerde bulunmaması gibi nedenlerle karşılaşılacak zorluklar dikkate alınarak parselasyon planlarının bir ay müddetle ilgili belediyede ya da valilikte askıya çıkarılması, internet sitesinde yayımlanması, belediye duyurusu, gazete ve benzeri mutat vasıtalarla da duyurulması ile düzenleme sahasındaki taşınmaz maliklerine tebliğ edilmiş sayılır.” denildiğinden düzenleme sahası içerisinde bulunan  taşınmaz sahiplerine tebliğ edilmiş sayılacaktır.

Bu süre içinde hak sahipleri tarafından yapılacak itirazlar Belediye encümenince incelenerek karara bağlanacak ve kesinleşecektir.

Önemle duyurulur.

NOT:

Askıya Çıkış Tarihi: 03/01/2022

Askıdan İniş Tarihi: 03/02/2022

Kesinleşme Tarihi  : 04/02/2022