BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN DUYURULUR  

          “Belediye Meclisimizin 07.06.2022 tarih ve 2022-28 sayılı karan ile Komisyonumuza sevki yapılan ve İmar ve Şehircilik Müdürlüğümüz tarafından; Kaynaşlı Revizyon İmar planı Sınırlan içinde 3194 sayılı İmar kanunu kapsamında yapılacak olan 18. Madde kapsamında imar uygulaması yapılacak olan alanlan  kapsayacak  şekilde yol hatlarında bir metreye kadar kaymalara ilişkin mevcut plan notlarına plan notu  eklenmesi  teklifini kapsadığı görüldü.

Teklif ile 2021 yılında Revizyon İmar Planı onayını takiben , Belediyemizce, kentte imara uygun yapılaşma oluşmasını sağlamak ve imara uygun parseller oluşturmak amacıyla, kentin farklı bölgelerinde 3194 sayılı İmar Kanunu 18. Maddesi kapsamında uygulama çalışmaları yapılmakta olduğu  ancak  yapılan  çalışmalarda  bazı  alanlarda  hisseleri  dengelemek maksadıyla imar yollarında bir miktar kayma yapılması  gündeme  gelmekte  geldiği;  bu durumun ise imar hatları ile yeni oluşturulan imar parselleri arasında uyuşmazlıklara neden olduğu ve ada hatlarındaki her kayma işleminde plan değişikliği yapılmasını  gerekli  kıldığı lazım geldiği; bunun ise uygulama çalışmalarının süresini uzattığı ve bu nedenle  3194/18.  Madde uygulaması yapılan alanlarda, hisselerin dengelenmesini sağlamak  ve  mümkün olduğunca müstakil parseller oluşturulmasına imkan tanımak gayesiyle, enkesiti ve doğrultusu değiştirilmemek kaydıyla, kentin tamamını kapsayacak şekilde uygulama çalışmalarını kolaylaştırmak ve imar planına uygun hareket edilebilmesini sağlamak amacıyla meri 1/1000 ölçekli plan notlarına ilave plan notu eklenmesi gerektiği hususu komisyonumuzca müzakere edildi.

Yapılan değerlendirmede teklif edilen bu resen plan değişikliği talebinin imar planlarını uygulamaya yönelik 3194/18. Md. imar uygulamalarını  kolaylaştırıcı  bir  talep  olduğu, hisselerin  dengelenmesini  sağlamak  ve  mümkün  olduğunca  müstakil  parseller oluşturulmasına imkan tanımak gayesi taşıdığı, kaydırmalarda yolların enkesiti ve doğrultusu değiştirilmeme kaydı olduğu ve uygulama süreçlerini kısaltacağı sonucuna varıldı. Neticede 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı tadilat teklifi, Şehir plancısı Fadimana ERKAN’ ın uygun görüşleri doğrultusunda, komisyonumuzca uygun bulunarak oy birliği ile kabul edilmiştir ” şeklinde olup, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği ‘ nin 26. maddesi uyarıca hazırlanıp onaylanmış olan; 1/1000 ölçekli Uygulama İmar  Planı  tadilatı  3194  sayılı  İmar  Kanununun 8/b maddesi ve 5393 sayılı Kanunun 18/c maddesi  gereğince  09.06.2022  tarih  ve  2022-32 sayılı Meclis Kararı ile onaylanmış olup, yine aynı madde ile 10.06.2022 tarihinde belediye hizmet binası panosunda asılarak ve İnternet  sitesinde  yayınlanarak  ilan  edilmiştir.  Plana ilişkin plan işlem numarası UİP-810387140’tır.

Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği’nin 26. maddesi uyarıca hazırlanıp onaylanmış olan; 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı tadilatı ve  1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı tadilatı 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi ve 5393 sayılı Kanunun 18/c maddesi gereğince 10.06.2022 tarih ve 2022-23 sayılı Meclis Kararı ile onaylanmış olup, yine aynı madde ile 10.07.2022 tarihinde belediye hizmet binası panosunda asılarak ve internet sitesinde yayınlanarak ilan edilmiştir.

Önemle duyurulur.

NOT:

Askıya Çıkış Tarihi: 10/06/2022

Askıdan İniş Tarihi: 10/07/2022

 

Not: İmar Paftası Aşağıda

g26a25b2c plan notu