Komisyon Kararı: “Belediye Meclisimizin 06.06.2023 tarih ve  2023-36 sayılı Meclis Kararı ile komisyonumuza sevki yapılan Kaynaşlı ilçesi Pruvaplast Ambalaj San. Tic. Ltd. Şti.’nin verdiği 31.08.2023 tarihli dilekçe ekinde Şimşir Mahallesi 109 Ada 50,51,52,53,54,55,56,57 parsel ile 487 Ada 20 parselin ve Karaçalı Mahallesi 222 Ada 6 parselin bulunduğu alanları içeren imar plan tadilatı talebini görüşmek üzere toplandı.

İlgili tadilat teklifinde plan değişikliği talep edilen; Şimşir Mah. 109 adada yer alan parsellerin ortasında düzenlenmiş olan park alanı ve 10 m’lik imar yolu kaldırılıp parsellerin güneybatısında yeniden düzenlenmek istendiği, 109 ada 50 ve 56 parsel üzerindeki mevcut faal olan akaryakıt istasyonu dikkate alınarak Akaryakıt ve Servis İstasyon Alanı oluşturulmak istendiği; 109 ada 51,52,53,54,55,56,57 parseller üzerinde yeniden Sanayi Alanı oluşturulmak istendiği; 109 ada 54 ve 57 parsellerin ortasından geçen 10 mlik imar yolu parsel sınırına kaydırılarak parsellerin batısında park alanı oluşturulmak istendiği; ilgili parsellerin batısında ve  109 ada 58 parselin güneydoğusundaki sanayi alanı adasının sınırının da bir miktar kuzey yönde otopark kısmına kaydırılarak ilgili sanayi adasının 2.000 m2 olarak düzenlenmek istendiği; mevcutta mülkiyetleri  tadilat teklif sahibine ait ve imar planında konut alanı olarak belirlenmiş olan Şimşir Mahallesi 487 ada 20 parsel ve Karaçalı Mahallesi 222 ada 6 parselin park alanı olarak yeniden düzenlenmek istendiği anlaşıldı.

Şimşir Mahallesi 109 ada 50,51 ve 56 parsellerin üzerinde mevcutta kullanılmakta olan Akaryakıt İstasyonu ve Servis Alanı bulunmakta ve  güneyde yer alan parseller üzerinde de sanayi yatırımı yapılmak istenmekte olup sanayi alanı için bütüncül ve geniş alan ihtiyacı bulunmakta olduğu; mevcut imar planında plan değişikliği sınırları içerisinde 20.435 m2 sanayi alanı ve 8.830 m2 ticaret alanı, 4.876 m2 park alanı ve ilgili adanın batısında toplam 2.160 m2 alana sahip olan otopark alanı yer almakta olduğu anlaşıldı. Öneri imar planında ise toplamda; 23.365 m2 sanayi alanı ve 7.352 m2 Akaryakıt ve Servis İstasyon Alanı oluşturulduğu; otopark alanının da 1.933 m2 olarak yeniden düzenlenmiş olduğu, 227 m2 alanın park alanına dahil edildiği görüldü. Mevcut planda parsellerin ortasında planlanmış olan 1.992 m2 alana sahip olan 10 m taşıt yolu bulunmakta olduğu; öneri imar planında ise fay hattı üzerinde yer alan park alanının yeri değiştirilerek kaldırılan 10 m taşıt yolu alanı ve kaldırılan 227 m2 otopark alanı ile beraber toplam 7.095 m2 park alanı yeniden düzenlendiği; öneri park alanının ise 375 m2 si mevcut imar planında konut alanı olarak düzenlenmiş olan Karaçalı Mahallesi 222 ada 6 parsel ile 1250 m2’si ise yine konut alanı olan Şimşir Mahallesi 487 ada 20 parselde yeniden düzenlenmiş olduğu;  222 ada 6 parsel ile 487 ada 20 parsellerin ise park yapılması şartı ile şartlı bağış yapılmak üzere 30.05.2023 tarih ve 967 giriş sayılı dilekçe ile Belediyemize teklif edildiği ve bunun 06.06.2023 tarih ve 2023-34 sayılı Meclis Kararı ile kabul edildiği; mevcut imar planındaki gibi park alanlarının sanayi alanı adaları içerisinde düzenlenmesindense, öneri imar planındaki şekli ile konut adaları içerisinde düzenlenmesinin nüfus donatı ihtiyaçlarının yer seçimi açısından (nüfusun donatı alanlarına erişimi açısından) daha doğru olacağı görüşünün belirtildiği; plan değişikliği ile otopark alanındaki 227 m2’lik küçülme park alanına dahil edilmiş olup kaldırılan 1992 m2 yol alanının tamamı park alanına dahil edildiği ve böylece toplamda donatı alanlarında herhangi bir küçülme yapılmadığı ve yapı yaklaşma mesafeleri fay hattı dikkate alınarak belirlenmiş olup fay hattının tamamı yapı yapılabilir alan dışında tutulduğu; sanayi alanları ve mevcut Akaryakıt İstasyon Alanının  bütüncül ve verimli kullanılması amacı ile donatı alanlarının yer değişikliği yapılması içerikli olup öneri imar planında herhangi bir alan kazanımı yapılmadığı; mevcut imar planında toplam net alan 30.890 m2,  öneri imar planında toplam net alan 30.717 m2 olup 173 m2 net alanda azalma olduğundan ve donatı alanlarında herhangi bir azaltma yapılmadığından, bilakis park alanı 4.876 m2 den 7.095 m2 ye çıkarıldığı; mevcutta konut kullanımında olan 1625 m2 alanın ise konut kullanımından donatı alanına dönüştürülerek mevcut plan nüfusunda azaltmaya gidildiği ve bu nedenle ilgili plan değişikliğinde değer artışına konu bir durum oluşmadığı görülerek genel plan kararlarında yukarıda verilenin dışında bir değişiklik ve herhangi bir imar artışı öngörmediği ve uygulanmasında meri planların bütünlüğünü bozucu bir niteliğe sebep olmadığı, bu nedenle teklifin uygun olduğu sonucuna varıldı. Neticede 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve  1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı tadilat teklifi, Şehir plancısı Elif ÜSTÜN KUDU’nun uygun görüşleri doğrultusunda, komisyonumuzca uygun bulunarak oy birliği ile kabul edildi”  şeklinde olup, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği’nin 26. maddesi uyarıca hazırlanıp onaylanmış olan; 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı tadilatı ve  1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı tadilatı 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi ve 5393 sayılı Kanunun 18/c maddesi gereğince 04.07.2023 tarih ve 2023-45 sayılı Meclis Kararı ile onaylanmış olup, yine aynı madde ile 26.07.2023 tarihinde belediye hizmet binası panosunda asılarak ve internet sitesinde yayınlanarak ilan edilmiştir. Planlara ilişkin plan işlem numarası NİP-811022287 ve UİP-811022290’dır.

Önemle duyurulur.

NOT:

Askıya Çıkış Tarihi: 26/07/2023

Askıdan İniş Tarihi: 26/08/2023

g26b21b

g26b21b4c

g26b22d

g26b22d1b