“Belediye Meclisimizin 04.07.2023 tarih ve  2023-48 sayılı Meclis Kararı ile komisyonumuza sevki yapılan İmar ve Şehircilik Müdürlüğümüzün,  Kaynaşlı Çele Mah. 157 Ada, 1 Parseli içeren G26B21C1B, G26B21C2A  nolu imar paftalarında yapılmak istenen imar plan tadilatı talebini görüşmek üzere toplandı.

Plan değişikliği hazırlanan; 12 Kasım 1999 depreminden sonra Çele Mahallesi kalıcı konutlar mevkiinde afet konutları yapılması sonucu olarak ciddi bir yapı stoğu oluştuğu ve buna bağlı olarak da bölgeye yoğun bir nüfus geldiği; ancak bölgede bu nüfusa hitap edebilecek mesafede bir Anaokulu bulunmamakta olduğu; Kamu idarelerine Ait Taşınmazların Tahsis Ve Devri Hakkında Yönetmeliğin  Tahsis yapılamayacak ve bedelsiz devredilemeyecek taşınmazlar başlıklı 20. Maddesi (g) bendi “ İmar planında öngörülen amaç dışındaki kullanımlar için talep edilen taşınmazlar,” şeklinde olduğundan taşınmazın  tahsisi, Milli Eğitim kurumu adına gerçekleştirilemediği ve buna mukabil  Milli Eğitim teşkilatının ise alanda kısa vadede Anaokulu yapım planları olduğu;  bu nedenle mevcut halde meri planda Spor Alanı olarak planlı olan Çele Mahallesi 157 ada 1 parselin  bir kısmının kullanım kararının Anaokulu Alanına dönüştürülmesi için İmar ve Şehircilik Müdürlüğümüzce plan tadilat teklifi hazırlatıldığı görüldü

Teklifte, Çele Mah. 157 ada 1 nolu parselin kuzeyinde kadastral yol boşluğuyla birlikte yaklaşık 2565m2 alan, imar planında “Anaokulu Alanı ”  olarak yeniden düzenlendiği;  bu düzenlemenin yaklaşık 1100m2 ‘si 157 ada 1 parselden, geri kalan 1460 m2’lik bölümü ise kadastral yoldan oluşturulduğu;  alanda Yapılaşma Koşulları, imar planındaki diğer Anaokulu tahsisli alanlardaki yapılaşma koşulları  dikkate alınarak Emsal : 0.50 ve Yençok: 2 kat olarak düzenlendiği; Yapı Yaklaşma Mesafeleri,  mevcut plandaki gibi tüm cephelerden 5.00m olacak şekilde korunduğu; Kapalı Spor Alanı olarak kalan bölümün Anaokulu ile sınır olduğu bölümde de yapı yaklaşma mesafesi 5.00m olarak plana işlendiği anlaşıldı.

Yapılan plan tadilat teklifinde teklif edilen hususun  kamunun ihtiyacına yönelik olduğu, teklifin meri planların bütünlüğünü bozucu bir niteliğe sebep olmadığı ve bu nedenle uygun olduğu sonucuna varılmştır. Neticede 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve  1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı tadilat teklifi, Şehir plancısı Fadimana ERKAN’ın uygun görüşleri doğrultusunda, komisyonumuzca uygun bulunarak oy birliği ile kabul edildi” şeklinde olup; Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği’nin 26. maddesi uyarıca hazırlanıp onaylanmış olan; 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı tadilatı ve  1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı tadilatı 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi ve 5393 sayılı Kanunun 18/c maddesi gereğince 01.08.2023 tarih ve 2023-55 sayılı Meclis Kararı ile onaylanmış olup, yine aynı madde ile 17.08.2023 tarihinde belediye hizmet binası panosunda asılarak ve internet sitesinde yayınlanarak ilan edilmiştir. Planlara ilişkin plan işlem numarası NİP-811024728  ve UİP-811022295’dir.Önemle duyurulur.

NOT:

Askıya Çıkış Tarihi: 17/08/2023

Askıdan İniş Tarihi: 17/09/2023

g26b21c

g26b21c1b

g26b21c2a