BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN DUYURULUR  

İlçemiz Eskiköy Mahallesi G26B22C1D ve G26B22C4B paftalarında bulunan, Belediye Meclisimizin 05.04.2022 tarih ve 2022-15 sayılı kararı ile Komisyonumuza sevki yapılan  ve İmar ve Şehircilik Müdürlüğümüz tarafından teklif edilen; Eskiköy Mahallemizde 3194 sayılı Kanun’un 18. Maddesi uygulaması çalışmalarına başlanması sebebi ile teknik çalışmalar sırasında ortaya çıkan  ve G26B22C1D paftada yer alan 312 ada 39, 40, 41, 43, 44, 45, 47, 59, 61 ve 62 parsellerin  plan sınırı dışında kalan kısımlarını da kapsayan kadastro yolunun plan içerinde kalan kısmında yaya yolu bırakılmadığı ve bu sebeple mağduriyet oluşturacağı;  aynı paftada yer alan 312 ada 8, 9 ve 10 parsellerin doğu ve kuzey yönlerinden bulunan imar yolunun güzergâhı sebebiyle artık kalan alanların yolun bir miktar kaydırılarak artık alanların giderilmesi ve G26B22C4B paftada yer alan 308 ada 63 parselin batısında bulunan derenin akış yatağından farklı bir güzergahta planlandığı ve dere kenarında yaya yolu bırakılmadığı görüldüğünden, derenin akış yatağına alınması ve yanına yaya yolu koyulması gerektiği hususları  hakkındaki teklifi komisyonumuzca görüşüldü.

Yapılan değerlendirmede  teklif edilen plan değişikliğinin imar uygulanması sırasında ortaya çıkabilecek problemleri gidermek amacına yönelik olduğu, yeni bir plan kararı getirmeyip sadece kısmi düzeltmelerden ibaret bulunduğu ve bu nedenle değer artış payına konu olmadığı ve yapılan teklifin uygun olduğu sonucuna varıldı. Neticede 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan Tadilat teklifi ile 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı tadilat teklifi, Şehir plancısı Fadimana ERKAN’ın uygun görüşleri doğrultusunda, uygun bulunarak  oy birliği ile kabul edilmiştir.”

Parselasyon planı ve düzenleme isim listesi 3194 sayılı imar yasasının 19. maddesi gereği 02/12/2021 ile 02/01/2021 tarihleri arasında bir ay süre ile belediyemiz ilan panosunda ve  www.kaynasli.bel.tr adresinde askı ilanı yapılacaktır.

Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği’nin 26. maddesi uyarıca hazırlanıp onaylanmış olan; 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı tadilatı ve  1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı tadilatı 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi ve 5393 sayılı Kanunun 18/c maddesi gereğince 10.05.2022 tarih ve 2022-23 sayılı Meclis Kararı ile onaylanmış olup, yine aynı madde ile 12.05.2022 tarihinde belediye hizmet binası panosunda asılarak ve internet sitesinde yayınlanarak ilan edilmiştir. Planlara ilişkin plan işlem numarası NİP-81800189 ve UİP-81350642’dir.

Önemle duyurulur.

NOT:

Askıya Çıkış Tarihi: 12/05/2022

Askıdan İniş Tarihi: 12/06/2022