“Belediye Meclisimizin 04.07.2023 tarih ve  2023-47 sayılı Meclis Kararı ile komisyonumuza sevki yapılan İmar ve Şehircilik Müdürlüğümüzün,  Kaynaşlı Merkez Mah. 382 Ada,1,2,3 Parselleri içeren G26B22D2A  nolu imar paftasında yapılmak istenen imar plan tadilatı talebini görüşmek üzere toplandı.

Plan değişikliği hazırlanan  alanda bulunan nüfusu en yoğun olan merkez mahallesindeki nüfusun ihtiyacı olan ortaokul hizmetinin sunulması yer araştırması yapıldığı, Merkez mahallesi içinde iki adet ortaokul tahsisli alan bulunmakla birlikte bunlardan birisi D100 karayolunun güneyinde , farklı bir hizmet alanı içinde; diğeri ise Merkez Mahallesinin doğuda Kumluca Mahallesi sınırında yine farklı bir hizmet alanı içinde yer almakta olduğu; Batıda ise yine Sarıyer Mahallesi içinde bir ortaokul tahsisli alan bulunmakla birlikte yine bu okul alanı da kendi mahallesi hizmet alanını kapsamakta olduğu; ayrıca ortaokul tahsisli bu üç alan özel mülkiyette bulunan alanlar olup henüz imar uygulaması yapılmadığı için okul yapılmasına da uygun alanlar değildir.

Milli Eğitim yetkililerince bu  parsellerin ortaokul yapımı için uygun bir yer olduğu değerlendirilmiştir. Ancak bu alanın imar planındaki kullanım kararı eğitimden farklı bir kullanım olduğu için, Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Tahsis Ve Devri Hakkında Yönetmeliğin  Tahsis yapılamayacak ve bedelsiz devredilemeyecek taşınmazlar başlıklı 20. Maddesi (g) bendi “ İmar planında öngörülen amaç dışındaki kullanımlar için talep edilen taşınmazlar,” şeklinde olduğundan taşınmazın  tahsisi, Milli Eğitim kurumu adına gerçekleştirilememektedir. Bu nedenle mevcut planda Kültürel Tesis Alanı ve yol olarak planlanmış bulunan ve Merkez  Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 382 ada 1,2 ve 3   nolu parseller için, G26B22D2A  nolu imar paftasında imar tadilatına gidilerek Ortaokul Alanına dönüştürülmesi ile ilgili olarak İmar ve Şehircilik Müdürlüğümüzce plan tadilat teklifi komisyonumuzca değerlendirilmiştir.

Değişiklik  önerisinde; 382 ada 1,2 ve 3 nolu parseller, imar planında “Ortaokul Alanı ”  olarak düzenlendiği; ortaokul alanı olarak düzenlenen alanda yapılaşma koşulları yakın çevresindeki  eğitim alanları dikkate alınarak Emsal : 1.20 ve Yençok: 3 kat olarak düzenlendiği yapı yaklaşma mesafeleri,  mevcut plandaki gibi tüm cephelerden kuzeyde 10.00m, diğer tüm cephelerde 5.00m olacak şekilde korunduğu görülmüştür.

Ayrıca mevcut revizyon imar planında toplamda; 28137m2 Kültürel Tesis Alanı, 12516.87 m2 Sosyal Tesis Alanı düzenlemesi bulunmakta olup kişi başına düşen Sosyal Ve Kültürel Tesis Alanı (planın projeksiyon nüfusu  40.000 kişi dikkate alındığında)  1.06kişi/ m2 olup , yönetmelikte belirtilen asgari  büyüklük olan 0.75 kişi/ m2 olan standardın üzerinde olduğu da müşahede edildiğinden,  teklifin kamunun ihtiyacına yönelik olduğu, yapılan teklifin meri planların bütünlüğünü bozucu bir niteliğe sebep olmadığı ve bu nedenle uygun olduğu sonucuna varılmıştır. Neticede 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve  1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı tadilat teklifi, Şehir plancısı Fadimana ERKAN’ın uygun görüşleri doğrultusunda, komisyonumuzca uygun bulunarak oy birliği ile kabul edildi” şeklinde olup; Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği’nin 26. maddesi uyarıca hazırlanıp onaylanmış olan; 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı tadilatı ve  1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı tadilatı 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi ve 5393 sayılı Kanunun 18/c maddesi gereğince 01.08.2023 tarih ve 2023-54 sayılı Meclis Kararı ile onaylanmış olup, yine aynı madde ile 17.08.2023 tarihinde belediye hizmet binası panosunda asılarak ve internet sitesinde yayınlanarak ilan edilmiştir. Planlara ilişkin plan işlem numarası NİP-811024719 ve UİP-811024724’dir.Önemle duyurulur.

NOT:

Askıya Çıkış Tarihi: 17/08/2023

Askıdan İniş Tarihi: 17/09/2023

g26b22d

g26b22d2a