Komisyon Kararı: “Belediye İmar Komisyonu, aşağıda imzası bulunan üyelerin katılımı ile 06.01.2023 tarihinde toplandı.

“Belediye Meclisimizin 03.01.2023 tarih ve  2023-09 sayılı Meclis Kararı ile komisyonumuza sevki yapılan ve  Kaynaşlı Eskiköy Mahallesinde 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 18. Maddesi uyarınca yapılacak olan imar  uygulaması için yapılan teknik çalışmalar sırasında ortaya çıkan bir takım kısmi ada kenarı düzeltmelerini, kısmi fonksiyon değişikliklerini ve 308 ada 44 parselin 3402 Sayılı Kanunun 22/a Md. sonrasında kadastro yenilemesi ile Orman alanı olarak tescil olduğu için Orman alanı olarak yeniden düzenlenmesini içeren imar plan tadilatı talebini görüşmek üzere toplandı.

Eskiköy Mahallesinde Belediyemizce 3194 Sayılı İmar Kanunun 18.md. imar uygulaması yapılacağından ve teknik çalışma sırasında uygulamaya alınacak bazı parsellerde hisseli parsel olmakla birlikte parseller üzerinde fiili kullanımlar bulunmakta olduğu; oluşturulacak olan parsellerde mümkün olduğunca fiili kullanıma uyacak parseller oluşturulmak istendiği;  bu oluşumlar sağlanırken mümkün olduğunca müstakil parseller oluşturulması amaçlandığı ve bu nedenle imar yollarında ve kullanım kararları arasındaki imar ada çizgilerinde  bazı kaymalar yapılması gerekmekte olduğu ve ayrıca uygulama sonrasında her parsele mümkün olduğunca mevcut yerinden tahsis sağlamak amacıyla yürüme mesafeleri de dikkate alınarak bazı yeşil alanların  yeniden düzenlenmesi gerekmekte olduğu hususu incelendi. Plan değişikliği hazırlanan alanda, Belediyemizce re’sen yapılacak olan 3194 sayılı imar Kanunu’nun 18.  uygulaması çalışmasına altlık oluşturması amacıyla plan değişikliğine gidilmiş olunduğu, 3194/18. madde uygulaması kapsamında hisselerin dengeli dağılımını sağlamak, bununla birlikte mevcut yapılar, kadastral durumlar ve halihazırdaki kullanımların da dikkate alınarak mevzuata  uygun imar parselleri oluşturulmasını sağlamak amacına yönelik plan değişikliği hazırlandığı anlaşıldı.

Plan değişikliği önerisinde; 308 ada 1 parseldeki çocuk bahçesi yaklaşık  300 metre kuzeyde 543 ada 13 parselde yeniden düzenlendiği; 308 ada 1 parseldeki Aile sağlığı Merkezi olarak düzenlenen alanın güneyinde ada kenarı çizgisi, oluşacak olan kesintiler ve yeni parsel sınırları dikkate alınarak bir miktar kaydırılarak yeniden düzenlendiği; 307 ada 10 parselin plan onama sınırı dışında kalan ve parsel olma özelliği taşımayan artık parçası plan onama sınırı içine alınarak konut alanı olarak düzenlendiği; 308 ada 11 parselin güneyindeki 7.00 metrelik imar yolu yaklaşık 35 metre kuzeye kaydırıldığı; niteliği orman olan 308 ada 44 parselin Orman Alanı olarak yeniden düzenlendiği; 308 ada 44  parselin doğusunda mevcut yol ile arasında bulunan yol boşluğunun ise yeşil alan olarak düzenlendiği; 308 ada 14 parselin konut alanı olarak planlanmış olan parçası parsel ölçülerini sağlayacak nitelikte olmadığından tarım alanı olarak yeniden düzenlendiği; 308 ada 74 parselin güneyinde yaklaşık 100 m2 alan , 308 ada 72 parselin doğusunda yaklaşık 75m2 alanın ve 308 ada 64 parselin batısında yaklaşık 415 m2 alanın yeşil alan olarak düzenlendiği; 308 ada 35 ve 36 parselde düzenlenmiş olan park alanı parsellerden geçen kanal dikkate alınarak bir bölümü 36 parselde kalacak şekilde bir bölümü 35 parselde olacak şekilde yeniden düzenlendiği; 311 ada 4 parselin konut alanı olarak düzenlenen batıda bir bölümü, oluşacak olan kesintiler , yeni parsel sınırları ve parselin batıda plan dışında kalan bölümü dikkate alınarak Tarım Alanı olarak yeniden düzenlendiği;  bir kısım ada kenarının kaydırılarak yeniden düzenlendiği ve aynı zamanda fonksiyon çizgileri ile bir takım yolların kesitleri değiştirilmeden kaydırılarak yeniden düzenlendiği görülüp buna yönelik olarak hazırlanan ve yukarıda verilenin dışında bir değişiklik ve herhangi bir imar artışı öngörmeyen ve uygulanmasında kamusal fayda bulunan plan tadilat teklifinin meri planların bütünlüğünü bozucu bir niteliğe sebep olmadığı ve bu nedenle uygun olduğu sonucuna varıldı. Neticede 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve  1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı tadilat teklifi, Şehir plancısı Fadimana ERKAN’ın uygun görüşleri doğrultusunda, komisyonumuzca uygun bulunarak oy birliği ile kabul edildi.”  şeklinde olup, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği’nin 26. maddesi uyarıca hazırlanıp onaylanmış olan; 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı tadilatı ve  1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı tadilatı 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi ve 5393 sayılı Kanunun 18/c maddesi gereğince 10.02.2023 tarih ve 2023-15 sayılı Meclis Kararı ile onaylanmış olup, yine aynı madde ile 13.03.2023 tarihinde belediye hizmet binası panosunda asılarak ve internet sitesinde yayınlanarak ilan edilmiştir. Planlara ilişkin plan işlem numarası NİP-811008378 ve UİP-811008384’tür..

 

Önemle duyurulur.

NOT:

Askıya Çıkış Tarihi: 13/03/2023

Askıdan İniş Tarihi: 13/04/2023

 

1000-26b22c1d

1000-g26b22c1c

1000-g26b22c4a

1000-g26b22c4b

1000-g26b22d3b

5000-g26b22c

5000-g26b22d